Dz.Urz.MS.2019.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn. zm.) w § 1 w pkt 40 lit. i oraz j otrzymują brzmienie:

"i) IX Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości tego Sądu,

j) X Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości tego Sądu,".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2019 r.