Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2015.206

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 lipca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie

Departament Komunikacji Społecznej

Na podstawie art. 8, art. 11 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 195), zarządza się, co następuje:

§  1.
W zarządzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 19, poz. 249, z 2011 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 2014 r. poz. 227) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Instytut jest bezpośrednio podporządkowany Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej.".

§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.