Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2017.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 5 ust. 3i w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W Zarządzeniu nr 6 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (Dz. Urz. Min. Gosp. Mor. i Żegl. Śród. poz. 5) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W Szkole z dniem 1 września 2018 r. uruchomiona zostanie klasa I, a w następnych latach dalsze klasy zgodnie z ustawowym cyklem kształcenia.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).