Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2018.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 119 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia placówek i dywizjonów Straży Granicznej, określenia ich terytorialnego zasięgu działania, a także określenia szczegółowego zakresu zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz organizacji komend oddziałów, placówek i dywizjonów (Dz. Urz. KGSG poz. 108, z 2017 r. poz. 6, 44 i 53 oraz z 2018 r. poz. 2 i 66) w załączniku nr 1 do zarządzenia w pkt 4 1p. 8 otrzymuje brzmienie:
8.placówka Straży Granicznej w Krościenkuod znaku granicznego nr 414 do znaku granicznego nr 376; linia rozgraniczenia z placówką Straży Granicznej w:

a) Czarnej Górnej: wyłączony znak graniczny nr 376, dalej granicą gmin Ustrzyki Dolne i Czarna oraz gmin Czarna i Solina,

b) Wetlinie: od styku gmin Czarna, Solina i Cisna, granicą gmin Cisna i Solina, Baligród i Solina;

kolejowe: Krościenko - Chyrów, drogowe: Krościenko - Smolnica;
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.