Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSWiA.2018.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 65
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej pod nazwą "Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego"

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 36 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 września 2015 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej pod nazwą "Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego" (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 56, Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2016 r. poz. 58 oraz z 2018 r. poz. 8) w § 4 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b w brzemieniu:

"4a) samodzielne stanowisko do wypełniania zadań związanych z ochroną danych osobowych;

4b) samodzielne stanowisko do spraw archiwum zakładowego;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).