Dz.Urz.MI.2018.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. z 2015 r. poz. 23 oraz Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. z 2015 r. poz. 2), w załączniku do zarządzenia, w § 3, wprowadza się następujące zmiany:
1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dyrektor CUPT wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy Dyrektora CUPT.";

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zastępcę Dyrektora CUPT powołuje i odwołuje, na wniosek Dyrektora CUPT, minister właściwy do spraw transportu.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).