Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2016.36

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 10 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 62 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 74 oraz z 2015 r. poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Z dniem 15 czerwca 2016 r. jednostka, o której mowa w ust. 1, otrzymuje nazwę "Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji" i podlega ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.",

b)
w ust. 2 po wyrazach "Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" dodaje się wyrazy "i Administracji";
2)
w § 2 po wyrazach "Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" dodaje się wyrazy "i Administracji";
3)
w załączniku do zarządzenia:
a)
tytuł otrzymuje brzmienie:

"STATUT CENTRUM OBSŁUGI PROJEKTÓW EUROPEJSKICH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI",

b)
w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwane dalej "Centrum", jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.",

c)
użyte w § 1 w ust. 5 oraz w § 3 w ust. 1, w różnym przypadku, wyrazy "Minister Spraw Wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji".
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2016 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).