Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MKiDN.2016.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 1 kwietnia 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

Na podstawie art. 8 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505) zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu Nr 12 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 21 marca 1985 r. w sprawie utworzenia Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Siedzibą Centrum jest Orońsko.";

2)
uchyla się § 7;
3)
uchyla się załącznik stanowiący statut Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
§  2.
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zostanie nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
§  3.
Kadencja członków Rady Programowej powołanych na podstawie dotychczasowego statutu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).