Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Nauki do spraw wsparcia uczelni w zwiększaniu dostępności kształcenia dla osób niepełnosprawnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MN.2024.52

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI
z dnia 23 czerwca 2024 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Nauki do spraw wsparcia uczelni w zwiększaniu dostępności kształcenia dla osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Nauki z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Nauki do spraw wsparcia uczelni w zwiększaniu dostępności kształcenia dla osób niepełnosprawnych (Dz. Urz. Min. Nauk. poz. 17) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Obsługę Pełnomocnika zapewniają:

1) Departament Organizacji Uczelni, Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Departament Budżetu i Finansów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w zakresie merytorycznym, zgodnie z zakresem ich właściwości;

2) Biuro Ministra w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - w zakresie organizacyjnym.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.