Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mersinie.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2020.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mersinie

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 9 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 lipca 1990 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mersinie 2  § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje prowincje: Adana, Hatay i Mersin."

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2020 r. poz. 362).
2 Zarządzenie zostało zmienione Zarządzeniem nr 25 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 sierpnia 2015 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mersinie (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 27).