Dz.Urz.MS.2018.226

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad zarządzania projektami i Portfelem Projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad zarządzania projektami i Portfelem Projektów w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2017 r. poz. 136) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:

w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) wykonywanie zadań, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 3, 4 oraz 9 w przypadku, gdy Minister Sprawiedliwości pełni nadzór nad komórką organizacyjną MS oraz działania objęte zakresem projektu nie są nadzorowane przez żadnego członka Rady Portfela Projektów."

2) w § 5:
a) w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) Pełnomocnicy Ministra Sprawiedliwości.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Decyzję o przygotowaniu projektu oraz decyzję o zatwierdzeniu raportu końcowego, o których mowa w ust. 3 pkt 4 i 9, w imieniu Rady Portfela Projektów podejmuje członek Rady nadzorujący komórkę organizacyjną kierowaną przez Inicjatora Projektu lub członek Rady nadzorujący działania objęte zakresem projektu, na podstawie opinii członków Rady Portfela Projektów nadzorujących komórki organizacyjne MS włączone w struktury organizacyjne projektu lub nadzorujących działania objęte zakresem projektu.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Decyzję o powołaniu oraz decyzję o zatwierdzeniu zmiany składu Komitetu Sterującego Projektu, o których mowa w ust. 3 pkt 3, w imieniu Rady Portfela Projektów podejmują wspólnie członkowie Rady nadzorujący komórki organizacyjne, w których zatrudnione są osoby powoływane lub odwoływane ze składu Komitetu oraz członkowie Rady nadzorujący działania objęte zakresem projektu. W przypadku osób, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3, decyzję o ich powołaniu lub odwołaniu ze składu Komitetu Sterującego Projektu podejmuje w imieniu Rady Portfela Projektów członek Rady Portfela Projektów nadzorujący komórkę organizacyjną kierowaną przez Inicjatora Projektu lub członek Rady nadzorujący działania objęte zakresem projektu.",

d) uchyla się ust. 6,
e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Opinie, o których mowa w ust. 3 pkt 2 oraz 5-10 wydają w imieniu Rady Portfela Projektów członkowie Rady Portfela Projektów nadzorujący komórki organizacyjne MS włączone w struktury organizacyjne projektu oraz członkowie Rady nadzorujący działania objęte zakresem projektu.";

3) w § 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Projektu może pełnić:

1) kierujący lub zastępca kierującego komórką organizacyjną MS;

2) koordynator lub zastępca koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Funkcję Głównego Użytkownika lub Głównego Dostawcy może lub mogą pełnić:

1) kierujący lub zastępcy kierującego komórką organizacyjną MS;

2) koordynator lub zastępcy koordynatora do spraw informatyzacji sądownictwa powszechnego;

3) kierujący lub zastępcy kierującego jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowaną.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.