Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2018.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 20
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 21 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Sportu i Turystyki do spraw otwartości danych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz w związku z § 8 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 6 i 18, z 2017 r. poz. 51 oraz z 2018 r. poz. 53) zarządza się co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 6 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Sportu i Turystyki do spraw otwartości danych (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 25) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Obsługę Pełnomocnika zapewnia Biuro Dyrektora Generalnego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna oraz turystyka na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 2318).