Zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSZ.2019.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 19 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 23 Ministra Spraw Zagranicznych z 28 października 1996 r. w sprawie ustanowienia Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii wprowadza się następujące zmiany:
1)
tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie ustanowienia Ambasady Rzeczypospolitej w Republice Macedonii Północnej";

2)
Art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. Ustanawia się Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Macedonii Północnej z siedzibą w Skopje.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej - członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 98).