Dziennik resortowy

Dz.Urz.MS.2018.338

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 207/18/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności członków kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Dyrektora Generalnego Urzędu (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 195) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1-3;",

b) w pkt 4 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 5;
2) w § 4:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 10,
b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 1;";

3) w § 5:
a) w ust. 1 w pkt 29 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 30 w brzmieniu:

"30) wykonywania uprawnień i obowiązków Ministra Sprawiedliwości wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 oraz z 2018 r. poz. 1467);",

b) w ust. 3 uchyla się pkt 6.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.