Dz.Urz.MŚ.2019.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 400d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 30 Ministra Środowiska z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 31, z późn. zm.), w § 1:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Piotr Woźny - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;";

2) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) Stanisław Wincenciak - Członek Rady Nadzorczej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).