Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2019.93

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14
DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 17 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 1042 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), art. 421 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 4 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2019 r. poz. 18) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:

"11a) "pracy poza normalnymi godzinami pracy" - rozumie się przez to pracę poza normalnymi godzinami pracy, o której mowa w ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych;

11b) "pracy w godzinach nadliczbowych" - rozumie się przez to pracę w godzinach nadliczbowych, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;";

2)
w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zapoznać pracownika z Regulaminem pracy, a potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z jego treścią, opatrzone datą i podpisem pracownika, przekazać do WKS, w celu przechowywania zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej;";

3)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Okres rozliczeniowy dla pracowników niebędących kierowcami wynosi jeden miesiąc kalendarzowy.

2. Okres rozliczeniowy dla kierowców wynosi trzy miesiące kalendarzowe i rozpoczyna się pierwszego dnia kwartału kalendarzowego.";

4)
w § 11:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym.",

b)
w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) czasu przebywania w urzędzie poza rozkładem czasu pracy pracownika, jeżeli wykonywanie w tym okresie pracy w godzinach nadliczbowych albo pracy poza normalnymi godzinami pracy nie zostało polecone albo potwierdzone przez przełożonego zgodnie z właściwymi postanowieniami niniejszego działu, albo nie odbywało się na podstawie zgody przełożonego na odpracowanie czasu zwolnienia od pracy;";

5)
w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W czasie pracy, o którym mowa w ust. 1, ponowne wykonywanie pracy w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych albo pracy poza normalnymi godzinami pracy.";

6)
w § 13 uchyla się ust. 4;
7)
w § 14 uchyla się ust. 4;
8)
w § 15 uchyla się ust. 4;
9)
w § 17 uchyla się ust. 3 i 4;
10)
po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. 1. Zmiana harmonogramu, o którym mowa w § 13 ust. 3, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 17 ust. 1, może być dokonana w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek pracownika lub ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie sporządzania harmonogramu.

2. Przełożony dokonuje zmiany harmonogramu, o którym mowa w § 13 ust. 3, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 oraz § 17 ust. 1, a następnie niezwłocznie przekazuje ją pracownikowi, zapoznając z nią pracownika oraz do WKS.

3. Przełożony niezwłocznie przekazuje zmianę harmonogramu, o którym mowa w § 13 ust. 3, w zakresie pracowników Kancelarii Głównej urzędu oraz § 14 ust. 1, także do służby dyspozytorskiej.";

11)
w § 19:
a)
w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) elektronicznym rejestratorze czasu pracy oraz jednocześnie ewidencji wyjść służbowych w godzinach pracy",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W uzasadnionych przypadkach czas, o którym mowa w ust. 1, jest zaliczany w wymiarze wyższym, niż określony w ust. 4, na podstawie polecenia lub potwierdzenia wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych albo pracy poza normalnymi godzinami pracy.";

12)
w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli wymagają tego potrzeby urzędu, pracownik, na pisemne polecenie przełożonego, wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych albo pracę poza normalnymi godzinami pracy, w tym w wyjątkowych przypadkach także w nocy oraz w niedziele i święta.";

13)
użyte w § 20 w ust. 3 w pkt 1 i 2, w § 21 w ust. 3, w § 22 w ust. 2, w § 23 w ust. 4 i w ust. 6 w pkt 1, w § 25 w ust. 10 w zdaniu drugim, w ust. 11 w zdaniu drugim, w ust. 12 w zdaniu drugim i w ust. 13, w § 27 w ust. 4 w zdaniu trzecim, w § 33 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 43 w ust. 3 w pkt 1 i 2, w § 45 w ust. 5 w części wspólnej, w § 48 w ust. 8 oraz w § 94 w ust. 4 wyrazy "ewidencji czasu pracy" zastępuje się wyrazami "dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy";
14)
w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wniosek pracownika służby cywilnej czas wolny, o którym mowa w ust. 1, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub bezpośrednio po jego zakończeniu.";

15)
w § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na wniosek urzędnika służby cywilnej czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych wykonywaną w porze nocnej, z zastrzeżeniem art. 97 ust. 8 ustawy o służbie cywilnej, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub bezpośrednio po jego zakończeniu.";

16)
w § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Na wniosek pracownika czas wolny, o którym mowa w ust. 1, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub bezpośrednio po jego zakończeniu.";

17)
w § 25:
a)
ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Czas pracy kierowcy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

2. Kierowców obowiązuje równoważny system czasu pracy, w którym przedłuża się dobowy wymiar czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w przyjętym okresie rozliczeniowym.",

b)
w ust. 6 zdanie piąte otrzymuje brzmienie:

"Informację o udzieleniu równoważnego okresu odpoczynku przełożony niezwłocznie przekazuje kierowcy oraz do BAG, w celu dołączenia do dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracownika.",

c)
w ust. 7 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"W takim przypadku:

1) równoważnego okresu odpoczynku przełożony udziela do końca okresu rozliczeniowego;

2) informację o udzieleniu równoważnego okresu odpoczynku przełożony przekazuje niezwłocznie kierowcy oraz do BAG, w celu dołączenia do dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracownika.";

18)
w § 27:
a)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Za pracę wykonywaną w warunkach określonych w ust. 4 kierowcy przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie lub, udzielony przez przełożonego, wolny czas w tym samym wymiarze.",

b)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5:

1) wniosek o wypłatę wynagrodzenia przełożony przekazuje do:

a) BBF,

b) BAG, w celu dołączenia do dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracownika;

2) wolny czas może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym urlop wypoczynkowy lub bezpośrednio po jego zakończeniu.",

c)
uchyla się ust. 6;
19)
w § 32:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czas pracy pracowników jest ewidencjonowany na kartach ewidencji czasu pracy, wchodzących w skład dokumentacji dotyczącej ewidencjonowania czasu pracy pracownika.",

b)
w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Karty, o których mowa w ust. 1, oddzielnie dla każdego pracownika, są prowadzone:",

c)
w ust. 3:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Rejestrowanie rozpoczęcia i zakończenia pracy pracowników w urzędzie jest dokonywane:",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w ewidencji wyjść służbowych w godzinach pracy;",

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) w indywidualnej ewidencji wyjść w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych;";

20)
§ 34 otrzymuje brzmienie:

"§ 34. Jeżeli karty, o których mowa w § 32 ust. 1, wykażą dodatni bilans czasu pracy pracownika, wykazana różnica nie jest przenoszona na następny okres rozliczeniowy.";

21)
po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

"§ 34a. 1. Jeżeli karty, o których mowa w § 32 ust. 1, wykażą ujemny bilans czasu pracy, wynikający z nieobecności w pracy, pracownik odpracowuje go w następnym okresie rozliczeniowym.

2. Czas odpracowania, o którym mowa w ust. 1, nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych albo pracy poza normalnymi godzinami pracy oraz nie narusza przepisów o czasie pracy osoby niepełnosprawnej.

3. Dwukrotne spowodowanie, w następujących po sobie okresach rozliczeniowych, ujemnego bilansu czasu pracy, wynikającego z nieobecności w pracy, może zostać uznane za naruszenie obowiązków pracowniczych.

4. Ujemny bilans czasu pracy, wynikający z nieobecności w pracy, może wynosić maksymalnie 4 godziny.

5. Jeżeli ujemny bilans czasu pracy, wynikający z nieobecności w pracy, był większy niż 4 godziny, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obniżeniu w zakresie wymiaru czasu pracy, o który przekroczono ten bilans.

6. Ujemny bilans czasu pracy za poprzedni okres rozliczeniowy, w wymiarze uwzględniającym zasadę określoną w ust. 4, powiększa wymiar czasu pracy do przepracowania w bieżącym okresie rozliczeniowym.

7. Odpracowanie ujemnego bilansu czasu pracy jest zaliczane w następnym okresie rozliczeniowym na kartach, o których mowa w § 32 ust. 1, jeżeli bilans czasu pracy w tym okresie wykaże przepracowanie czasu wynikającego z powiększonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w ust. 6.

8. Jeżeli pracownik nie odpracował ujemnego bilansu czasu pracy do końca następnego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 4, 6 i 7, wynagrodzenie ulega proporcjonalnemu obniżeniu.

9. Obniżenie, o którym mowa w ust. 8, nie wyłącza obniżenia, o którym mowa w ust. 5.

10. W przypadkach określonych w ust. 5 i 8 wniosek o proporcjonalne obniżenie wynagrodzenia jest składany przez:

1) osobę kierującą AD - w odniesieniu do pracowników tej komórki,

2) osobę kierującą BAG - w odniesieniu do kierowców,

3) osobę kierującą WKS - w odniesieniu do pracowników niewymienionych w pkt 1 i 2

- i kierowany do osoby kierującej BBF.

11. Osoba kierująca WKS przekazuje informację o skierowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 10 pkt 3, pracownikowi oraz przełożonemu pracownika, którego ten wniosek dotyczy.";

22)
w § 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pracodawca przekazuje pracownikowi, w ustalonej przez siebie formie (papierowej albo elektronicznej), informacje o wysokości wypłaconego wynagrodzenia oraz o jego składnikach.";

23)
użyte w § 44 w ust. 3 oraz w § 89 w ust. 5 w części wspólnej wyrazy "4/8 czasu wynikającego z jego dobowego wymiaru czasu pracy" zastępuje się wyrazami "1/2 czasu wynikającego z jego rozkładu czasu pracy na dany dzień";
24)
w § 44:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Brak przepracowania przez pracownika, w warunkach określonych w ust. 3, co najmniej 1/2 czasu wynikającego z jego rozkładu czasu pracy na dany dzień stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Z wnioskiem o zwolnienie od pracy, o którym mowa w ust. 1, występuje się przez wpis w indywidualnej ewidencji wyjść w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych.";

25)
w § 45:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 44 ust. 1, pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, chyba że:

1) czas ten został pokryty z dodatniego bilansu czasu pracy w bieżącym okresie rozliczeniowym lub

2) odpracował, za uprzednią zgodą przełożonego, czas zwolnienia.",

b)
użyte w ust. 2, w ust. 3, w ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "pkt 1" zastępuje się wyrazami "pkt 2",
c)
uchyla się ust. 8;
26)
w § 53 w ust. 2 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) orzeczenie lekarskie.";

27)
w § 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przydzielone pracownikowi środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze wpisuje się do karty ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zwanej dalej "kartoteką przydziału".";

28)
w § 66 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Na podstawie pisemnej informacji osoby kierującej komórką, BAG przekazuje do BBF, w terminie do 15 lipca oraz do 15 grudnia, listy wypłat ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 5.";

29)
użyte w § 67 w ust. 4, w § 68 w części wspólnej oraz w § 69 wyrazy "niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa" zastępuje się wyrazami "składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa";
30)
w § 71 uchyla się ust. 2;
31)
w § 76 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) odnotować, w zależności od charakteru wyjścia, w:

a) ewidencji wyjść służbowych w godzinach pracy albo

b) indywidualnej ewidencji wyjść w godzinach pracy w celu załatwienia spraw osobistych.";

32)
w § 77 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy, powiadomić o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania:";

33)
w § 89 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Brak przepracowania przez pracownika, w warunkach określonych w ust. 5, co najmniej 1/2 czasu wynikającego z jego rozkładu czasu pracy na dany dzień stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych.";

34)
w § 94 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przekazuje wnioskodawcy decyzję podjętą na formularzu wniosku.".

§  2. 
Przypadki spowodowania ujemnego bilansu czasu pracy, wynikającego z nieobecności w pracy, o którym mowa w § 34a ust. 3 zarządzenia, o którym mowa w § 1, są liczone od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
§  3. 
1. 
Osoby kierujące komórkami organizacyjnymi albo samodzielnymi wydziałami w Wyższym Urzędzie Górniczym są obowiązane odebrać od pracowników oraz złożyć własne imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią zmian w Regulaminie pracy Wyższego Urzędu Górniczego.
2. 
Osoby zajmujące stanowiska niewchodzące w skład komórek organizacyjnych albo samodzielnych wydziałów w Wyższym Urzędzie Górniczym są obowiązane złożyć imienne potwierdzenia zapoznania się z treścią zmian w Regulaminie pracy Wyższego Urzędu Górniczego.
3. 
Potwierdzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, opatrzone datą i podpisem pracownika, przechowuje się zgodnie z przepisami w sprawie dokumentacji pracowniczej.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.