Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2022.112

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 3 listopada 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 8 i 82) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9 w ust. 9 w pkt 2 w lit. a po wyrazach "ciągłości działania Ministerstwa" skreśla się przecinek i dodaje się wyraz "albo";
2)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Spory kompetencyjne związane z realizacją zadań:

1) przez komórki organizacyjne w pionie nadzorowanym przez członka Kierownictwa - rozstrzyga ten członek Kierownictwa;

2) przez jednostki organizacyjne KAS w Ministerstwie - rozstrzyga Szef KAS;

3) w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 - rozstrzyga Minister, na podstawie rekomendacji Dyrektora Generalnego.

2. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego, o którym mowa w ust. 1, jest przekazywane Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa oraz komórkom organizacyjnym uczestniczącym w sporze kompetencyjnym.";

3)
w § 20:
a)
w ust. 1 wyraz "wykonanie" zastępuje się wyrazem "wykonywanie",
b)
w ust. 2:
w pkt 1 po wyrazach "określonych w Regulaminie" dodaje się wyrazy

", wewnętrznym regulaminie organizacyjnym", - w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) projektowania i rozwoju systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe,",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) włączanie Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w sprawy dotyczące ochrony informacji niejawnych, w szczególności konsultowanie:

a) przedsięwzięć związanych z ochroną informacji niejawnych, w tym na etapie ich planowania,

b) projektowania i rozwoju systemów informatycznych przetwarzających informacje niejawne,

c) projektów aktów prawnych, regulacji wewnętrznych i innych dokumentów, w tym związanych z organizacją resortu, mających związek z przetwarzaniem lub ochroną informacji niejawnych,

d) projektów pism dotyczących ochrony informacji niejawnych kierowanych do jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi albo przez niego nadzorowanych, urzędów obsługujących organy administracji publicznej, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej albo przez nich nadzorowanych oraz innych podmiotów spoza Ministerstwa;",

c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor komórki organizacyjnej wspiera Dyrektora Generalnego Ministerstwa w realizacji polityki personalnej, w szczególności odpowiada, w zakresie kierowanej komórki organizacyjnej, za:

1) zarządzanie obiegiem informacji oraz zapewnienie pracownikom dostępu do informacji niezbędnych do właściwej realizacji powierzonych im zadań;

2) przekazywanie pracownikom okresowych informacji o wynikach i efektach ich pracy;

3) zapewnienie dzielenia się przez pracowników wiedzą;

4) dbałość o rozwój zawodowy pracowników;

5) składanie wniosków w sprawach naboru, nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przenoszenia, rozwoju zawodowego, ustalania wysokości

wynagrodzenia/uposażenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania podległych pracowników;

6) ocenę bezpośrednio podległych pracowników;

7) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy.";

4)
w § 21 w ust. 4 w pkt 2 po wyrazach "danych osobowych" dodaje się wyrazy "i informacji niejawnych";
5)
w § 24 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "dyscypliny pracy" dodaje się wyrazy

"w kierowanym wydziale albo zespole";

6)
w § 30 w ust. 1:
a)
pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) związane z pełnieniem przez dyrektora lub zastępcę dyrektora komórki organizacyjnej roli właściciela biznesowego systemu informatycznego w szczególności:

a) sprawują merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem i rozwojem systemu informatycznego,

b) monitorują wpływ zmian prawnych na działanie systemu informatycznego oraz inicjują działania w tym zakresie,

c) definiują wymagania dla systemów informatycznych, niezbędne dla prawidłowej i efektywnej realizacji zadań i przebiegu procesów biznesowych,

d) opracowują i wdrażają procedury ustalające zasady realizacji zadań, przebieg procesów biznesowych,

e) wprowadzają i aktualizują dane dotyczące systemu informatycznego w dedykowanych narzędziach,

f) dysponują danymi przetwarzanymi w systemie informatycznym;",

b)
w pkt 15:
w lit. l:
––
uchyla się tiret drugie,
––
dodaje tiret trzecie w brzmieniu:

" spraw dotyczących budowy, utrzymania i rozwoju systemów informatycznych,",

w lit. n dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

"– zarządzania portfelem programów i projektów realizowanych w Ministerstwie lub jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych,",

c)
pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) związane ze współpracą z Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) oraz spółką celową Aplikacje Krytyczne w zakresie:

a) projektowania systemów informatycznych, w tym poprzez dostarczanie wymagań oraz uzgadnianie założeń dotyczących budowy lub rozwoju tych systemów na etapie przygotowywania projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych,

b) budowy, utrzymania i rozwoju systemów informatycznych,

c) spraw związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych,

d) usług informatycznych świadczonych na rzecz komórki organizacyjnej;",

d)
w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23-25 w brzmieniu:

"23) związane z realizacją projektów na zasadach określonych w regulacjach wewnętrznych;

24) związane z wprowadzaniem informacji celnej lub skarbowej do Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA;

25) wynikające z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w tym realizują zadania w zakresie wdrażania reform, raportowania, monitorowania i sprawozdawczości, osiągania i utrzymania kamieni milowych oraz przeprowadzania kontroli realizacji tych zadań przy użyciu Centralnego Systemu Teleinformatycznego (CST2021) oraz z wykorzystaniem i użytkowaniem danych z narzędzia informatycznego Arachne.";

7)
w § 31 w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) prowadzenie spraw sądowych w zakresie fundacji nadzorowanych przez Ministra, w zakresie właściwości Biura Ministra, w tym zastępstwo procesowe w tych sprawach;";

8)
w § 32:
a)
w ust. 1:
po pkt 8a dodaje się pkt 8b w brzmieniu:

"8b) rozwojem systemu informacji zarządczej dla Kierownictwa Ministerstwa w zakresie wpływów do budżetu, opóźnień oraz innych kluczowych wskaźników;",

dodaje się pkt 11-13 w brzmieniu:

"11) zarządzaniem portfelem programów i projektów realizowanych w Ministerstwie lub jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

12) wsparciem Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw Rozwoju Sztucznej Inteligencji w zakresie realizacji zadań związanych z koordynacją wdrożenia Polityki dla rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od roku 2020;

13) obsługą Pełnomocnika do Spraw Otwartości Danych.",

b)
w ust. 2 uchyla się pkt 3;
9)
w § 34 w ust. 1 uchyla się pkt 6;
10)
w § 35 w ust. 2 w pkt 1 wyraz "teleinformatycznych" zastępuje się wyrazem "informatycznych";
11)
w § 42 w pkt 3 po wyrazach "Funduszu Termomodernizacji i Remontów" dodaje się wyrazy ", Rządowego Funduszu Mieszkaniowego";
12)
w § 50 w ust. 1:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zadań KAS związanych z jej organizacją;",

b)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) zadań, organizacji i funkcjonowania izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych, urzędów celno-skarbowych, KSS oraz Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), z wyłączeniem spraw z zakresu kluczowych podmiotów;";

13)
w § 53 w ust. 2:
a)
w pkt 4 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i i j w brzmieniu:

"i) Serwisem Ksiąg Wieczystych Ministerstwa Sprawiedliwości dla Ministerstwa

Finansów,

j) Elektronicznym Tytułem Wykonawczym;",

b)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) projektowanie, budowa i wdrażanie elektronicznych usług dla administracji skarbowej;",

c)
w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) zawieranie i utrzymanie umów na usługi płatnicze dla jednostek organizacyjnych KAS, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 3-5 ustawy o KAS.";

14)
w § 58 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "i grup roboczych Komisji Europejskiej" dodaje się wyrazy ", z wyłączeniem zadań związanych z cenami transferowymi oraz realizacją projektu do spraw Przeciwdziałania Erozji Podstawy Opodatkowania i Przenoszeniu Zysku 2.0";
15)
w § 59 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "z wyłączeniem spraw dotyczących" dodaje się wyrazy "fundacji nadzorowanych przez Ministra będących we właściwości Biura Ministra,";
16)
§ 65 otrzymuje brzmienie:

"§ 65. Departament Zarządzania Informatyzacją i Projektami odpowiada za:

1) wyznaczanie strategii i kierunków rozwoju informatyzacji w Ministerstwie i KAS, w tym w zakresie rozwoju i utrzymania usług informatycznych, we współpracy z Szefem KAS;

2) utrzymywanie modelu architektury korporacyjnej oraz analizę strategicznych dokumentów Ministerstwa i KAS w zakresie wymagań dla architektury korporacyjnej;

3) koordynowanie spraw dotyczących budowy i rozwoju systemów informatycznych, w tym realizowanych w ramach projektów, w Ministerstwie oraz KAS;

4) koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem systemów informatycznych Ministerstwa oraz KAS oraz usługami informatycznymi na rzecz Ministerstwa oraz KAS;

5) sprawy regulowane ustawą z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 186), w tym w zakresie realizacji umowy o świadczenie usług, o której mowa w art. 9 tej ustawy;

6) sprawowanie nadzoru nad działalnością CIRF, w tym weryfikowanie i akceptowanie budżetu CIRF, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji.";

17)
w § 66 w ust. 2 w pkt 10 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) kontroli zgodności ze stanem faktycznym wpisów zawartych w ewidencji leżakowania, o której mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1419, z późn. zm.)

oraz karcie leżakowania, o której mowa w art. 12b ust. 1 tej ustawy;".

§  2. 
Do spraw, o których mowa w § 31 ust. 2 pkt 4a oraz w § 59 ust. 2 pkt 1 zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem.
§  3. 
W przypadku gdy wejście w życie niniejszego zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki organizacyjnej niezwłocznie przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej.
§  4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 listopada 2022 r., z wyjątkiem § 1 pkt 17, który wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2022 r.