Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2019.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 4 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Wewnętrznego

Na podstawie art. 11b ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216 oraz z 2019 r. poz. 15 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 55 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Nadzoru Wewnętrznego (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 65) w załączniku "REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA NADZORU WEWNĘTRZNEGO" wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) w ust. 1:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Wydział III;",

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Wydział IV;",

b) uchyla się ust. 3;
2) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Działalnością BNW kieruje Inspektor Nadzoru Wewnętrznego, przy pomocy Zastępcy Inspektora Nadzoru Wewnętrznego oraz wsparciu naczelników wydziałów.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego może upoważnić naczelników wydziałów, a także inspektorów BNW i ekspertów BNW oraz pracowników zatrudnionych w BNW do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.";

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Inspektor Nadzoru Wewnętrznego ustala zakres obowiązków dla naczelników wydziałów.";

4) w § 9 uchyla się ust. 5;
5) w § 11 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rozpatrują i załatwiają skargi, wnioski lub petycje wpływające do BNW;",

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) uczestniczą w utrzymaniu i doskonaleniu systemów zarządczych, w szczególności opartych o wymagania kontroli zarządczej;",

c) pkt 8-10 otrzymują brzmienie:

"8) przygotowują niezbędne informacje i materiały w ramach pomocy BNW komórkom organizacyjnym Ministerstwa, o której mowa w Regulaminie organizacyjnym Ministerstwa;

9) przygotowują niezbędne informacje i materiały w ramach sprawozdawczości funkcjonującej w BNW, wynikającej z przepisów prawa oraz poleceń Inspektora Nadzoru Wewnętrznego;

10) współpracują z komórką organizacyjną Ministerstwa właściwą w zakresie ochrony informacji niejawnych;",

d) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) opracowują stanowiska lub projekty odpowiedzi na wpływające do BNW interpelacje i zapytania poselskie, interwencje parlamentarzystów oraz wystąpienia naczelnych i centralnych organów administracji publicznej.";

6) w § 14 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) weryfikowanie osób, o których mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 lit. a-e ustawy, w zakresie określonym w tym przepisie, a także współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa właściwymi w sprawach kadr i współpracy międzynarodowej;";

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Do zakresu działania Wydziału III należy, w szczególności:

1) analizowanie, w zakresie realizowanych zadań, informacji dotyczących naruszeń prawa przez podmioty nadzorowane;

2) analizowanie i ocenianie, w zakresie realizowanych zadań, czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym obszarze, w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji prokuratury i sądu;

3) ocenianie realizacji zadań przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, zwane dalej "BSWP", i Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, zwane dalej "BSWSG", a także przekazywanych przez te jednostki organizacyjne sprawozdań i informacji, w tym corocznej informacji dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych o działalności BSWP i BSWSG;

4) żądanie, w zakresie realizowanych zadań, od Komendanta BSWP, Komendanta BSWSG i Komendanta Służby Ochrony Państwa informacji dotyczących wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych wobec podmiotów nadzorowanych oraz wobec zachodzących w tych podmiotach zjawisk i zdarzeń;

5) gospodarowanie uzbrojeniem i środkami przymusu bezpośredniego będącymi na wyposażeniu BNW, w tym prowadzenie magazynu broni;

6) udzielanie pomocy Wydziałowi II w opiniowaniu służbowym Komendanta BSWP i Komendanta BSWSG.";

8) po § 15 dodaje się § 15a w brzmieniu:

"§ 15a. Do zakresu działania Wydziału IV należy, w szczególności:

1) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej, a także pracowników zatrudnionych w tych służbach, umyślnych, ściganych z oskarżenia publicznego przestępstw oraz przestępstw skarbowych;

2) analizowanie, w zakresie realizowanych zadań, informacji dotyczących naruszeń prawa przez podmioty nadzorowane;

3) analizowanie i ocenianie, w zakresie realizowanych zadań, czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w Policji, Straży Granicznej i Służbie Ochrony Państwa oraz ujawnianie nieprawidłowości w tym obszarze, w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji prokuratury i sądu;

4) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie;

5) zlecanie wykonania określonych czynności, w tym również w trybie czynności operacyjno-rozpoznawczych, Komendantowi BSWP i Komendantowi BSWSG oraz żądania od nich informacji na temat wyników tych czynności, w uzasadnionych przypadkach z wyłączeniem informowania przełożonych służbowych kierowników tych jednostek organizacyjnych, a także Komendantowi Służby Ochrony Państwa;

6) żądanie, w zakresie realizowanych zadań, od Komendanta BSWP, Komendanta BSWSG i Komendanta Służby Ochrony Państwa informacji dotyczących wyników czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych wobec podmiotów nadzorowanych oraz wobec zachodzących w tych podmiotach zjawisk i zdarzeń;

7) gospodarowanie funduszem operacyjnym, w tym mieniem zakupionym ze środków funduszu operacyjnego;

8) wnioskowanie do właściwych organów o wytworzenie dokumentów uniemożliwiających ustalenie danych identyfikujących inspektorów BNW oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych oraz prowadzenie ewidencji tych dokumentów i środków;

9) dokonywanie sprawdzeń i rejestracji w dostępnych systemach teleinformatycznych oraz wprowadzanie do nich informacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

10) sporządzanie i terminowe przekazywanie do Sądu Okręgowego w Warszawie, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, sprawozdań, o których mowa w art. 11x ust. 2 ustawy;

11) sporządzanie w zakresie BNW i terminowe przekazywanie do właściwej komórki Ministerstwa informacji o działalności BNW, o której mowa w art. 11n ust. 29 ustawy.";

9) w § 16:
a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) koordynowanie, na podstawie informacji przekazywanych przez wydziały, opracowania stanowisk lub projektów odpowiedzi na wpływające do BNW interpelacje i zapytania poselskie, interwencje parlamentarzystów oraz wystąpienia naczelnych i centralnych organów administracji publicznej;",

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) koordynowanie, na podstawie informacji przekazywanych przez wydziały, rozpatrywania i załatwiania wpływających do BNW skarg, wniosków lub petycji;",

c) w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:

"15) weryfikowanie osób, o których mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 lit. f ustawy, w zakresie określonym w tym przepisie;

16) współpraca z komórką Ministerstwa właściwą w sprawach obronnych w zakresie reklamowania i nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych dla inspektorów BNW i ekspertów BNW.";

10) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zastępcy Inspektora Nadzoru Wewnętrznego podlega bezpośrednio Wydział III oraz Wydział IV.".

§  2.  Sprawy wszczęte w Zespole Operacyjno-Rozpoznawczym i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia prowadzi się w Wydziale IV.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1540).