Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MS.2019.221

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 199/18/BDG Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 187, 203, 224 i 334 oraz z 2019 r. poz. 3 i 168) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 17 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) obsługa merytoryczna, administracyjna i biurowa czasopisma utworzonego na podstawie zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia czasopisma naukowego "Nieruchomości@" (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 4).";

2) w § 20 w pkt 3 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 4.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.