Dz.Urz.MRPiPSp.2018.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W załączniku do zarządzenia nr 24 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 25 oraz z 2018 r. poz. 3, 18 i 21) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 uchyla się pkt 6;
2) w § 11 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) realizację zadań wynikających z zarządzania kryzysowego, stanów nadzwyczajnych oraz działań antyterrorystycznych;";

3) w § 12 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) bierze udział w realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669), zwanej dalej "ustawą o dostępie do informacji publicznej", w tym odpowiada za przygotowanie informacji przeznaczonych do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Ministerstwa oraz na potrzeby komunikacji społecznej;";

4) § 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1. Główny księgowy:

1) wykonuje obowiązki określone przepisami z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, w szczególności:

a) zapewnia prowadzenie rachunkowości,

b) wykonuje dyspozycję środkami pieniężnymi,

c) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

d) dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

2) w celu realizacji swoich zadań ma prawo:

a) żądać od dyrektorów innych komórek organizacyjnych Ministerstwa udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,

b) wnioskować do kierownika jednostki o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa prace niezbędne do zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej;

3) nadzoruje pracę i zapewnia prawidłowe, rzetelne, sprawne i terminowe wykonywanie zadań podległych mu komórek organizacyjnych departamentu;

4) podejmuje decyzje z zakresu działania podległych mu komórek organizacyjnych departamentu oraz podpisuje i parafuje pisma i notatki informacyjne w tym zakresie - z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla dyrektora;

5) występuje z wnioskiem do dyrektora w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, ustalania wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania podległych pracowników departamentu;

6) dokonuje oceny podległych pracowników i zapewnia, we współpracy z Biurem Dyrektora Generalnego, terminowe sporządzanie oceny okresowej podległych członków korpusu służby cywilnej;

7) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora dotyczące zakresu działania departamentu.

2. Obowiązki głównego księgowego w Biurze Budżetu i Finansów Minister powierza trzem osobom z zachowaniem podziału uwzględniającego obszary rachunkowości:

1) głównemu księgowemu resortu - w zakresie dysponenta części;

2) głównemu księgowemu Ministerstwa - w zakresie dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;

3) głównemu księgowemu do spraw Funduszy - w zakresie Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.";

5) w § 16:
a) w ust. 3 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459, 1669 i 2182), ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560) oraz ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730);",

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Departamentem Prawnym przy:

a) opracowywaniu projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych oraz opracowań o istotnym znaczeniu rodzącym skutki prawne i finansowe,

b) przygotowaniu niezbędnych materiałów, a także projektów pism i odpowiedzi, w związku z posiedzeniami Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów,

c) przygotowaniu niezbędnych materiałów i dokumentów, a także projektów pism i odpowiedzi, w związku z posiedzeniami komisji sejmowych, senackich oraz zespołów parlamentarnych, interpelacjami i zapytaniami, dezyderatami i wystąpieniami posłów i senatorów,

d) opracowywaniu przez Departament Prawny projektów tekstów jednolitych aktów normatywnych innych niż ustawy, wydawanych przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny;";

6) w § 21 w ust. 3 uchyla się pkt 9;
7) w § 23 w ust. 2 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"11) obsługa prawna w zakresie pozostającym we właściwości merytorycznej Departamentu.";

8) w § 28 w ust. 2:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów, w tym związanych z przygotowaniem dla przedstawiciela Ministra materiałów na posiedzenia Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;",

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) koordynowanie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministra w posiedzeniach komisji sejmowych, senackich oraz zespołów parlamentarnych;";

9) w § 29 w ust. 2 po pkt 19 dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

"20) prowadzenie spraw związanych z kwartalnikiem "Rynek Pracy".";

10) w § 33 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) obsługa prawna w zakresie pozostającym we właściwości merytorycznej Biura.";

11) w § 34:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Budżetu i Finansów prowadzi sprawy z zakresu finansów publicznych i rachunkowości dysponenta części, Ministerstwa jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.",

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przygotowywanie wystąpień do Rady Ministrów i Ministra Finansów o przyznanie dodatkowych środków budżetowych z rezerw celowych i rezerwy ogólnej;";

12) w § 36 w ust. 2 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli w fundacjach w zakresie określonym w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. poz. 723, 1075 i 1499).";

13) w § 37:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Biuro Ministra realizuje zadania z zakresu wspomagania organizacyjnego Ministra, prowadzi monitoring i koordynuje rozpatrywanie listów od osób indywidualnych, skarg i wniosków, a także wykonuje i koordynuje wykonywanie określonych w odrębnych przepisach zadań Ministra z dziedziny obronności, zarządzania kryzysowego oraz działań antyterrorystycznych.",

b) w ust. 2 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) przygotowanie Ministerstwa do funkcjonowania w systemie zarządzania kryzysowego oraz podczas działań antyterrorystycznych, a także zapewnienie realizacji tych zadań w podległych i nadzorowanych przez Ministra jednostkach organizacyjnych;";

14) § 38 otrzymuje brzmienie:

"§ 38. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

1. Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zapewnia wykonywanie zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także odpowiada za gospodarowanie środkami Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON), z uwzględnieniem potrzeb związanych ze wsparciem społecznym, zawodowym lub zdrowotnym osób niepełnosprawnych.

2. Do zadań Biura należy w szczególności:

1) prowadzenie centralnej bazy danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpis do rejestru wojewody oraz wydawanie krajowego informatora o ośrodkach i organizatorach turnusów;

2) opracowywanie założeń rocznych planów rzeczowo-finansowych PFRON dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

3) dokonywanie analiz i ocen zjawisk dotyczących osób niepełnosprawnych, m.in. w oparciu o badania statystyczne oraz prowadzoną przez Biuro sprawozdawczość w zakresie zatrudniania i bezrobocia oraz opracowywanie strategii i programów dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych;

4) udzielanie merytorycznej pomocy samorządom powiatowym i samorządom wojewódzkim, pracodawcom i osobom niepełnosprawnym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także pomocy publicznej;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych przed Ministrem, w szczególności w sprawach z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

6) prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz opracowywanie i doskonalenie materiałów pomocniczych dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;

7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart parkingowych oraz legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności;

8) prowadzenie bazy danych Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności i administrowanie tymi danymi, a także prac związanych z modyfikacją tego systemu w celu podnoszenia jego efektywności i funkcjonalności oraz prowadzenie spraw związanych z nadzorem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nad tym systemem;

9) prowadzenie merytorycznego nadzoru nad wykonywaniem przez podmioty zobowiązane zadań wynikających z przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

10) obsługa prawna i legislacyjna w zakresie pozostającym we właściwości merytorycznej Biura;

11) prowadzenie spraw związanych z nadzorem Ministra nad PFRON oraz Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego;

12) prowadzenie kontroli postępowania orzeczniczego w jednostkach organizacyjnych realizujących zadania dotyczące orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz szkolenie pracowników tych jednostek;

13) prowadzenie spraw dotyczących wykorzystania funduszy pomocowych UE na projekty służące osobom niepełnosprawnym;

14) obsługa organizacyjno-administracyjna rad i zespołów oraz prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

15) reprezentowanie Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w komitetach monitorujących i sterujących;

16) opracowywanie, redagowanie i obsługa strony internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl służącej dostarczaniu aktualnych informacji dla osób zainteresowanych problematyką niepełnosprawności;

17) gospodarowanie środkami SFWON, w tym opracowywanie założeń do planu finansowego SFWON oraz jego wykonanie, przygotowywanie wniosków w sprawie zmian w planie finansowym w trakcie roku budżetowego, prowadzenie spraw związanych z obsługą wniosków, realizacją umów oraz postępowań dotyczących umarzania, odraczania oraz zwrotu w ramach środków SFWON.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, 11 lit. a i pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.