Dz.Urz.MIniR.2018.52

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 6, 14 i 26) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) dostępności i równego traktowania.";

2) w § 10 uchyla się ust. 3 i 4;
3) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. W Ministerstwie wszelkie zdarzenia związane z zagrożeniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz naruszające ochronę przeciwpożarową niezwłocznie zgłasza się do Biura Administracyjnego.";

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

"§ 17. Wszelkie spory i wątpliwości kompetencyjne związane z realizacją zadań przez sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego rozstrzyga Minister, a w przypadku komórek organizacyjnych - dyrektor generalny, w porozumieniu z właściwymi w sprawie członkami kierownictwa Ministerstwa.";

5) w § 24 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przygotowywanie założeń polityki rozwoju budownictwa oraz przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego;";

6) w § 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z kontrolą wewnętrzną w Ministerstwie, kontrolą organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz kontrolą fundacji, dla których Minister jest ministrem właściwym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491);";

7) w § 51 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) prowadzenie spraw wynikających z wypełniania przez Ministra zadań ministra właściwego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, z wyłączeniem zadań w zakresie kontroli, za które odpowiada Departament Kontroli;";

8) § 51a otrzymuje brzmienie:

"§ 51a. Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw odpowiada za obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie:

1) realizacji zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1929 oraz z 2018 r. poz. 322), wpływających na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym:

a) koordynację działań w zakresie przygotowania projektu strategii i planu działań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

b) promocję i informację w zakresie działań i zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw,

c) przygotowywanie analiz, ocen i wniosków oraz projektów dokumentów związanych z realizacją zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

2) realizacji zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212) oraz przepisach wydanych na podstawie tej ustawy.";

9) w § 53 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W strukturze Biura Polityki Bezpieczeństwa znajduje się funkcjonalnie niezależne i wyodrębnione Samodzielne Stanowisko IOD, realizujące zadania w zakresie ochrony danych osobowych określone w RODO.".

§  2.  Dyrektorzy komórek organizacyjnych, których zakres zadań uległ zmianie, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia, opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).