Dz.Urz.MIniR.2018.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU 1
z dnia 2 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. poz. 6 i 14), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 1:
a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Departament Gospodarki Nieruchomościami DGN;",

b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) Departament Polityki Przestrzennej DPR;",

c) uchyla się pkt 24,
d) po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

"28a) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw BMS;";

2) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Inspektor Ochrony Danych, zwany dalej "IOD";";

3) w § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dyrektor ustala wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej, który określa w szczególności:

1) strukturę organizacyjną komórki organizacyjnej wraz ze schematem organizacyjnym;

2) organizację zarządzania komórką organizacyjną;

3) zakresy upoważnień do załatwiania spraw i podpisywania pism, udzielonych zastępcy (zastępcom) dyrektora i innym pracownikom;

4) szczegółowy zakres zadań komórki organizacyjnej wynikający z regulaminu oraz szczegółowe zakresy zadań dla wydziałów, zespołów, samodzielnych stanowisk i sekretariatu.";

4) w § 18 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej "RODO", a także ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, 650, 1000 i 1083) w komórce organizacyjnej;";

5) w § 23 pkt 30 otrzymuje brzmienie:

"30) realizuje zadania związane z ochroną danych osobowych, w tym sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz RODO;";

6) w § 24 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) koordynację działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej;";

7) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

"Departament Gospodarki Nieruchomościami (DGN)

§ 27a. Departament Gospodarki Nieruchomościami odpowiada za:

1) opracowywanie rozwiązań systemowych i propozycji przepisów w zakresie gospodarki nieruchomościami, przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, wyceny nieruchomości oraz rodzinnego ogrodnictwa działkowego, w tym opracowywanie polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami;

2) realizację zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w zakresie:

a) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa lub przedmiot praw przysługujących Skarbowi Państwa, w tym wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa,

b) nadzoru nad Krajowym Zasobem Nieruchomości,

c) działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym:

- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowo- administracyjnych,

- ustalanie standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych i monitorowanie rynku nieruchomości,

- prowadzenie centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, współpraca z organizacjami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, prowadzenie postępowań w sprawach wydania Europejskiej Legitymacji Zawodowej dla pośredników w obrocie nieruchomościami,

- realizowanie obowiązków oraz zadań wynikających z ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986 i 1475 oraz z 2018 r. poz. 650);

3) zapewnienie obsługi:

a) Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej,

b) Komisji Odpowiedzialności Zawodowej,

c) Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości";

8) § 35 otrzymuje brzmienie:

"Departament Polityki Przestrzennej (DPR)

§ 35. Departament Polityki Przestrzennej odpowiada za:

1) opracowywanie rozwiązań systemowych i propozycji przepisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzenie krajowej polityki przestrzennej, w tym realizację i monitorowanie komponentów przestrzennych strategii i programów;

2) stwierdzanie zgodności planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju;

3) udział w procesie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zażaleń na postanowienia wojewody w sprawie uzgodnienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy albo projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian w zakresie zgodności z ustaleniami odpowiednich zadań rządowych;

5) organizację, koordynację i monitorowanie działań związanych z tworzeniem, utrzymaniem i rozwijaniem infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu danych "zagospodarowanie przestrzenne";

6) inicjowanie i wspieranie badań, studiów, programów i projektów pilotażowych w zakresie planowania przestrzennego, w tym realizację projektów w ramach PO WER, mających na celu zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie gospodarowania przestrzenią;

7) realizację zadań związanych z koordynacją współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego;

8) koordynację udziału i reprezentowanie strony polskiej, w ramach współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi oraz innymi państwami, w zakresie wymiaru terytorialnego polityki rozwoju, planowania przestrzennego i spójności terytorialnej;

9) zapewnienie obsługi Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej";

9) w § 41:
a) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) prowadzenie innych działań informacyjno-promocyjnych na rzecz Ministerstwa",

b) uchyla się ust. 2;
10) uchyla się § 47;
11) w § 51 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

"13) prowadzenie spraw z zakresu odznaczeń państwowych i odznak honorowych.";

12) po § 51 dodaje się § 51a w brzmieniu:

"Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (BMS)

§ 51a. Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw odpowiada za obsługę Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie realizacji zadań określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. poz. 1929 oraz z 2018 r. poz. 322), wpływających na warunki wykonywania działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym:

1) koordynację działań w zakresie przygotowania projektu strategii i planu działań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

2) promocję i informację w zakresie działań i zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw;

3) przygotowywanie analiz, ocen i wniosków oraz projektów dokumentów związanych z realizacją zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.";

13) w § 53 w pkt 4 skrót "ABI" zastępuje się skrótem "IOD";
14) w § 55 uchyla się pkt 4.
§  2.  Dyrektorzy nowo utworzonych komórek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych, których zakres zadań uległ zmianie, w terminie miesiąca od dnia wejścia wżycie zarządzenia, opracują i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Inwestycji i Rozwoju kieruje działami administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i rozwój regionalny na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 94 i 175).