Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.27

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 10 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 8 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 8 i poz. 24) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. W Ministerstwie działają na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:

1) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

2) Inspektor ochrony danych;

3) Komitet Audytu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

4) zespół zarządzania kryzysowego właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

5) formacja obrony cywilnej pod nazwą "Samodzielna Formacja Ratownictwa Ogólnego", której zadaniem jest współdziałanie ze specjalistycznymi służbami ratowniczymi w zakresie organizowania i przeprowadzania w urzędzie ewakuacji osób i mienia w czasie wojny, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej lub zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak katastrofa budowlana, pożar, powódź, wybuch, a także udzielanie pierwszej pomocy w urzędzie;

6) komisja dyscyplinarna rozpoznająca sprawy dyscyplinarne członków korpusu służby cywilnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny.";

2) w § 19 ust. 2 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) finansowania szkół i uczelni morskich, "

3) w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Departament prowadzi sprawy nadzoru Ministra nad:

1) uczelniami morskimi;

2) morskimi jednostkami edukacyjnymi w zakresie szkolenia członków załóg statków morskich oraz zgodności z przepisami Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (Konwencji STCW);

3) Instytutem Morskim w Gdańsku;

4) Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;

5) Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym Instytutem Badawczym w Gdyni;

6) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, z wyłączeniem zadań, o których mowa § 21 ust. 4 pkt 2 oraz § 21 ust. 5 pkt 1 i pkt 3, realizowanych przez Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej;

7) szkołami ponadpodstawowymi, które są prowadzone przez Ministra."

4) w § 25 w ust. 2 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21-22 w brzmieniu:

"21) prowadzenie spraw nadzoru Ministra nad realizacją przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zadań w zakresie rybactwa śródlądowego;

22) prowadzenie nadzoru nad sprawami w zakresie gospodarki wodnej dotyczącymi systemu pobierania opłat za usługi wodne dla potrzeb chowu i hodowli ryb.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).