Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 maja 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do zarządzenia nr 24 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 25 oraz z 2018 r. poz. 3) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Inspektor Ochrony Danych zapewnia i monitoruje przestrzeganie przepisów i polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych.

2. Inspektor Ochrony Danych w zakresie zapewnienia i monitorowania przestrzegania przepisów i polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych podlega bezpośrednio Ministrowi.

3. Inspektor Ochrony Danych jest w swojej działalności niezależny i obiektywny.";

2)
po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego podejmuje działania niezależne i obiektywne, celem wspierania Ministra w realizacji celów i zadań, przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

2. Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego w zakresie realizowanych zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) podlega bezpośrednio Ministrowi.

3. Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego realizuje zadania w strukturze organizacyjnej Biura Kontroli i Audytu.";

3)
w § 11 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;";

4)
w § 12 w ust. 1 po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) współpracuje z Inspektorem Ochrony Danych w Ministerstwie w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.";

5)
w § 20 w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem dla Ministra lub Sekretarza Stanu materiałów na posiedzenia Komitetu do spraw Pożytku Publicznego;";

6)
w § 22 w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) realizowanie zadań dotyczących polityki bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.";

7)
w § 23 w ust. 2 po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) wykonywanie zadań o charakterze merytoryczno-nadzorczym, finansowym oraz sprawozdawczo - analitycznym związanych z realizacją przez wojewodów koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i zasiłku dla opiekuna.";

8)
w § 24:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Polityki Rodzinnej odpowiada za realizację zadań dotyczących świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, zasiłku dla opiekuna, z zastrzeżeniem § 23 ust. 2 pkt 11, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, innych poza ubezpieczeniowych pieniężnych świadczeń socjalnych na rzecz rodziny, a także zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz Karty Dużej Rodziny.",

b)
w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przygotowywanie koncepcji rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych w obszarze polityki rodzinnej w szczególności w zakresie:

a) świadczenia wychowawczego,

b) świadczeń rodzinnych,

c) świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,

d) świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

e) dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty na dziecko przebywające w pieczy zastępczej,

f) opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym: profilaktyki i pracy z rodziną, pieczy zastępczej, adopcji krajowej i zagranicznej, żłobków i innych form opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,

g) Karty Dużej Rodziny;";

9)
w § 26 w ust. 2 uchyla się pkt 10 i 28;
10)
w § 28:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Prawny odpowiada za prawidłowe pod względem legislacyjno-prawnym przygotowywanie projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych, projektów tekstów jednolitych aktów normatywnych innych niż ustawy oraz za przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów, a także realizuje zadania bezpośredniej obsługi Ministra i kierownictwa Ministerstwa, wynikające ze współpracy z Sejmem i Senatem, monitoruje realizację zobowiązań nałożonych przez Parlament. Ponadto Departament monitoruje prace Ministerstwa w zakresie dostosowania prawa polskiego do prawa UE oraz koordynuje prace związane z postępowaniami przed niektórymi organami unijnymi.",

b)
w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem dla Ministra, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu materiałów na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów oraz Komitetu Społecznego Rady Ministrów;";

11)
w § 35 w ust. 2:
a)
uchyla się pkt 6,
b)
dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) koordynowanie procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej w Ministerstwie.";

12)
w § 37 w ust. 2:
a)
po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) prowadzenie spraw dotyczących przyznawania orderów i odznaczeń państwowych, a także spraw związanych z nadawaniem odznaki honorowej Primus in Agendo;",

b)
pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) koordynowanie spraw związanych z organizacyjnym przygotowaniem krajowych wyjazdów i wizyt Ministra oraz konferencji i uroczystości w siedzibie Ministerstwa;",

c)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) przygotowywanie odpowiedzi na korespondencję okolicznościową wpływającą do Ministra;",

d)
po pkt 18 dodaje się pkt 19 w brzmieniu:

"19) zapewnienie realizowania zadań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.