Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MG.2015.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 6 maja 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki (Dz. Urz. Min. Gosp. poz. 10), zwanego dalej "regulaminem", wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 18:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Departament prowadzi sprawy z zakresu bezpieczeństwa technicznego i przemysłowego niezastrzeżone do właściwości innych departamentów.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Departament bierze udział w pracach komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej oraz Rady Unii Europejskiej właściwych merytorycznie dla zakresu zadań departamentu.",

c)
w ust. 4:
uchyla się pkt 3 i 8,
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) Rozstrzyganie spraw przez Ministra Gospodarki jako organu wyższego stopnia w stosunku do decyzji Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego";

2)
w § 24 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Zarządzanie środkami pomocy technicznej w PO IiŚ i PO PT;";

3)
w § 26:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Departament Górnictwa odpowiada za realizację zadań wynikających z przyjętej przez Radę Ministrów polityki gospodarczej wobec sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zadań związanych z górnictwem węgla brunatnego, przemysłem koksowniczym i przemysłem surowców nieenergetycznych.",

b)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Departament współpracuje z innymi departamentami przy kształtowaniu polityki energetycznej Polski w zakresie górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, w tym z Departamentem Energetyki w zakresie działań na forum UE w sprawach dotyczących energii, nośników energii z wyłączeniem energii jądrowej oraz spraw związanych z pracami Rady ds. Transportu i Energii.";

4)
§ 27 otrzymuje brzmienie:

"§ 27. 1. Departament Handlu i Usług odpowiada za:

1) sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w kraju, w zakresie określonym dla Ministra Gospodarki w obszarze handlu i usług, z wyjątkiem handlu i usług prowadzonych w formie elektronicznej;

2) administrowanie obrotem towarami i usługami, z wyjątkiem obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym;

3) administrowanie środkami ograniczającymi nałożonymi w ramach sankcji gospodarczych, z wyjątkiem towarów o znaczeniu strategicznym.

2. Departament prowadzi:

1) rejestry z zakresu kompetencji departamentu;

2) sprawy dotyczące przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych oraz przedsiębiorców zagranicznych wykonujących działalność gospodarczą w ramach oddziału (w zakresie zakazu działalności), w tym przygotowuje projekty aktów prawnych do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w tym zakresie;

3) sprawy związane z funkcjonowaniem CEIDG w zakresie prac legislacyjnych oraz wydawania decyzji o wykreśleniu i postanowień o sprostowaniu wpisu w CEIDG na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.).

3. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:

1) Udzielanie zgody na przemieszczanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

2) Prowadzenie rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych;

3) Udzielanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu;

4) Wydawanie decyzji o dokonaniu wpisu do rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne;

5) Udzielanie pozwoleń na przywóz, wywóz lub pomoc techniczną dotyczącą towarów związanych z wykonywaniem kary śmierci i tortur;

6) Udzielanie pozwoleń na przywóz wyrobów tekstylnych, wyrobów stalowych oraz innych wyrobów przemysłowych z krajów trzecich;

7) Wydawanie decyzji o zakazie wykonywania działalności przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału lub przedstawicielstwa;

8) Wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis przedsiębiorcom posiadającym status zakładu pracy chronionej.";

5)
w § 28 w ust. 3 uchyla się pkt 8;
6)
w § 29 w ust. 4:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) Analiza i ocena funkcjonowania oraz upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego;",

b)
uchyla się pkt 14;
7)
w § 31 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) koordynuje udzielanie odpowiedzi na wnioski obywateli przesłane do ministerstwa na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej;";

8)
w § 37 w ust. 8 uchyla się pkt 4;
9)
§ 39 otrzymuje brzmienie:

"§ 39. 1. Departament Wdrażania Programów Operacyjnych realizuje zadania wynikające z pełnienia przez ministra funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 (PO IR), Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (PO IG), Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (SPO-WKP) oraz Instytucji Wdrażającej dla działania 4.5 oraz poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 PO IG i dla działania 2.2 SPO-WKP.

2. Departament odpowiada za programowanie, nadzorowanie przygotowania i przeprowadzenia wyboru projektów oraz zawierania umów o dofinansowanie, organizowanie naborów i wybór projektów do wsparcia oraz zawieranie umów o dofinansowanie, rozliczanie wniosków beneficjenta o płatność, monitorowanie działań i projektów, zarządzanie finansowe, monitorowanie i ewaluację programów, kontrolę, pomoc techniczną oraz informację i promocję w zakresie działań w ramach PO IR, PO IG i SPO-WKP, za wdrażanie których jest odpowiedzialny minister.

3. Departament, w ramach kompetencji, prowadzi sprawy związane z realizacją wsparcia finansowego inwestycji ze środków z budżetu państwa na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji.

4. Departament realizuje, jako komórka wiodąca, następujące procesy:

1) Programowanie i opiniowanie dokumentów w zakresie PO IR i PO IG w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;

2) Zarządzanie PO IR i PO IG w ramach kompetencji Ministra Gospodarki;

3) Wdrażanie działania 2.1, projektów pozakonkursowych oraz instrumentów finansowych w ramach PO IR, a także działania 4.5, poddziałań 6.2.2 i 6.5.2 oraz projektów indywidualnych i systemowych w ramach PO IG;

4) Zarządzanie finansowe w ramach PO IR i PO IG;

5) Zarządzanie środkami pomocy technicznej w ramach PO IR i PO IG;

6) Monitoring, sprawozdawczość i ewaluacja w ramach PO IR i PO IG;

7) Kontrola realizacji PO IR i PO IG";

10)
załącznik do regulaminu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
W terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektor:
1)
Departamentu Bezpieczeństwa Gospodarczego;
2)
Departamentu Funduszy Europejskich;
3)
Departamentu Górnictwa;
4)
Departamentu Handlu i Usług;
5)
Departamentu Innowacji i Przemysłu;
6)
Departamentu Instrumentów Wsparcia;
7)
Departamentu Komunikacji Społecznej;
8)
Departamentu Spraw Europejskich;
9)
Departamentu Wdrażania Programów Operacyjnych

- opracuje i przedłoży dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.

§  3.
W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia należy opracować, zatwierdzić i wprowadzić w życie kartę procesu, wymagającą dostosowania do postanowień regulaminu.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Zestawienie procesów zidentyfikowanych w Ministerstwie Gospodarki

grafika

1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).