Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 30 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 11 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 11 i 55 oraz z 2019 r. poz. 27) w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 4.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej - gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).