Dziennik resortowy

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 47
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 11 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. Urz. MGMiŻŚ poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Akceptacji Ministra wymagają pisma kierowane do wiadomości: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków i Wicemarszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ministrów i kierowników urzędów centralnych.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Podsekretarze Stanu podpisują, z upoważnienia Ministra, pisma w zakresie nadzorowanej problematyki, w szczególności:

1) do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przesyłające opracowane w Ministerstwie stanowiska Rządu do poselskich projektów ustaw, po ich rozpatrzeniu przez Radę Ministrów;

2) kierowane do posłów do Parlamentu Europejskiego, posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności obejmujące odpowiedzi na wystąpienia posłów Parlamentu Europejskiego, interpelacje poselskie, zapytania poselskie, indywidualne interwencje poselskie oraz pytania w sprawach bieżących, o ile odpowiedź na te ostatnie następuje w formie pisemnej, a także oświadczenia i wystąpienia senatorskie;

3) kierowane do Przewodniczących oraz Wiceprzewodniczących Komisji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;

4) przesyłające opracowane w Ministerstwie projekty dokumentów rządowych, kierowane do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania;

5) zawierające uwagi do projektów zgłaszanych w toku uzgodnień międzyresortowych.";

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podsekretarz Stanu Anna Moskwa w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

1) Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły;

2) Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną;

3) Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie, w tym w zakresie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby do spraw bezpieczeństwa budowli piętrzących;

4) Instytutem Morskim w Gdańsku;

5) Instytutem Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie;

6) Morskim Instytutem Rybackim - Państwowym Instytutem Badawczym w Gdyni;

7) Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Warszawie;

8) państwową służbą hydrogeologiczną;

9) szkołami ponadpodstawowymi, które są prowadzone przez Ministra;

10) uczelniami morskimi;

11) urzędami żeglugi śródlądowej.";

3) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podsekretarz Stanu Grzegorz Witkowski w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad realizacją zadań Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, gospodarka morska, rybołówstwo i żegluga śródlądowa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).