Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2019.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 4 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania urlopu dodatkowego funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych

Na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 27 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie udzielania urlopu dodatkowego funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych zmienionym zarządzeniem nr 69 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 23 sierpnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) 8 dni, jeżeli pełni służbę w warunkach, o których mowa w § 1 pkt 1 rozporządzenia, lub jeżeli podczas pełnienia służby w warunkach, o których mowa w § 1 pkt 2-8 rozporządzenia, stwierdzono przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wskazanych w odrębnych przepisach;";;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Warunki, o których mowa w § 1 pkt 2-8 rozporządzenia, uważa się za spełnione, jeżeli przekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia stwierdzono podczas badań i pomiarów przeprowadzonych w jednostce organizacyjnej ABW.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2019 r.