Zmiana zarządzenia w sprawie tymczasowego podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MRiT.2022.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 2022 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1
z dnia 18 lipca 2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie tymczasowego podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 19 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie tymczasowego podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju i Technologii (Dz. Urz. Min. Roz. i Tech. poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 uchyla się pkt 2;
2)
w § 6 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Departament Gospodarki Nieruchomościami;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Rozwoju i Technologii kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo i gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii (Dz. U. poz. 838).