Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2020.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szkolenia w zakresie działań minersko-pirotechnicznych oraz uzyskiwania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnień w tym zakresie

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 6a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 75 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13 października 2009 r. w sprawie szkolenia w zakresie działań minersko-pirotechnicznych oraz uzyskiwania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej uprawnień w tym zakresie (Dz. Urz. KGSG poz. 74, z 2012 r. poz. 14 oraz z 2014 r. poz. 15) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szkolenia, o których mowa w § 2, i doskonalenie zawodowe, o którym mowa w § 5, prowadzą funkcjonariusze, którzy uzyskali zaświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3. Funkcjonariusze ci, w celu zachowania uprawnień do wykonywania czynności określonych w tym zaświadczeniu, zobowiązani są do prowadzenia zajęć, co najmniej raz w ciągu kolejnych 36 miesięcy, podczas szkoleń, o których mowa w § 2, organizowanych przez ośrodek szkolenia Straży Granicznej.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.