Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.46

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 września 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 29
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.) w załączniku nr 1 do zarządzenia w Instrukcji do karty opisu stanowiska pracy adnotacja nr 13 - warunki pracy, otrzymuje brzmienie:

"Ad. 13. Warunki pracy:

Należy określić fizykochemiczne warunki pracy, odbiegające od warunków naturalnego środowiska: wysoka/niska temperatura, wilgotność, hałas, sztuczne oświetlenie, wentylacja, przykry zapach/opary, promieniowanie, drgania, wibracje, zagrożenie eksplozją, niebezpieczeństwa mechaniczne, niebezpieczeństwa elektryczne, praca na zewnątrz, praca na wysokościach, praca pod ziemią, w pomieszczeniu (warunki biurowe, laboratoryjne, warsztatowe itp.). Niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia powinno być szczególnie udokumentowane. Przykładowe formuły opisu warunków pracy:

– praca przy monitorze ekranowym,

– praca przy sztucznym oświetleniu,

– praca wykonywana okresowo w terenie,

– praca w systemie zmianowym, nocnym, częste delegacje, mobilność, dyspozycyjność.

Poza czynnikami fizykochemicznymi należy również uwzględnić taki czynnik jak zagrożenie korupcją. W przypadku jego występowania należy użyć zwrotu: "zagrożenie korupcją".".

§  2. 
Właściwi kierownicy jednostek organizacyjnych Policji do dnia 31 grudnia 2020 r. zapewnią weryfikację oraz dostosowanie kart opisów stanowisk pracy.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.