Zmiana zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów.

Dzienniki resortowe

NFZ.2019.118

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 10 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394) oraz § 2 ust. 8, w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, zmienionym zarządzeniem Nr 89/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r., zarządzeniem Nr 68/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 126/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 99/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 po ust. 3 ust. 3 oznacza się jako ust. 4 i otrzymuje brzmienie:

"4. Potwierdzeniem realizacji przez świadczeniodawcę w okresie sprawozdawczym:

1) porozumienia, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 1 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo

2) pozytywnie zaopiniowanego sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU; albo

3) określonego przez świadczeniodawcę sposobu podziału środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia zmieniającego OWU

- jest przekazanie przez świadczeniodawcę do właściwego ze względu na miejsce zawarcia umowy oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia rachunku za koszty świadczeń wynikające z rozporządzenia zmieniającego OWU.";

2)
uchyla się załącznik nr 3 do zarządzenia.
§  2. 
Zmiany wynikające z niniejszego zarządzenia stosuje się do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1628), w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1-3 przedmiotowego rozporządzenia.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie zmieniające zarządzenie nr 79/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 28 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów wynika z konieczności realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628).

Dodatkowo, w celu uproszczenia sprawozdawczości wprowadzono zmiany w zakresie § 1 pkt 2 polegające na uchyleniu załącznika nr 3 do zarządzenia.

Z uwagi na fakt, iż niniejsze zarządzenie wynika z konieczności dostosowania treści zarządzenia do rozporządzenia zmieniającego OWU, to tym samym projekt przedmiotowego zarządzenia nie został poddany konsultacjom określonym w przepisach art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Przyjęte rozwiązanie nie pociąga za sobą konieczności zmiany Planu Finansowego NFZ.