Dziennik resortowy

NFZ.2018.99

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 99/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 25 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 8, w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 79/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, zmienionym zarządzeniem Nr 89/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 68/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w zarządzeniu w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, stanowiącego wypełnienie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 8 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628). Konieczność zmiany dotychczasowego zarządzenia związana jest z wejściem w życie § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681).

Wprowadzane zmiany dotyczą:

1) wzoru dokumentu potwierdzającego przekazanie środki na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), zwaną dalej: ustawą o świadczeniach, w sposób określony w tych przepisach:
a) zgodnie z zawartym porozumieniem, albo zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, albo
b) w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat, albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej;
2) wykazu produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach.

Skutek finansowy wprowadzenia niniejszego zarządzenia dla Narodowego Funduszu Zdrowia w 2018 r. wyniesie 270 mln zł.

Nazwa projektu

Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacji postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu

Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Data sporządzenia

24.09.2018

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Niniejsze zarządzenie ma na celu realizację postanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów, stanowi wypełnienie upoważnienia zawartego w § 2 ust. 8 w zw. z § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1681).
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Publikacja zarządzenia umożliwi aneksowanie umów o udzielanie świadczeń ze świadczeniodawcami, którzy przekazali informację, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
OW NFZwszystkieAneksowanie umów
Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeńwszystkieZmiana poziomu finansowania świadczeń
4. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Nie dotyczy
5. Skutki finansowe
Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje wzrost nakładów na świadczenia związanych z wprowadzeniem niniejszego zarządzenia na 270 mln zł w 2018 r.
6. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
7. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 3

Dane Świadczeniodawcy:

Nazwa............................

Adres..............................

Nr umowy........................

OŚWIADCZENIE

.....................................................................................................................................................

reprezentowany przez

....................................................................................................................................................,

oświadcza, iż w miesiącu ..................20......r. środki na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach, w sposób określony w tych przepisach, w wysokości.......................zł. przekazał:

1) zgodnie z zawartym porozumieniem, albo

2) zgodnie z pozytywnie zaopiniowanym sposobem podziału, albo

3) w równej miesięcznej wysokości w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej.

Miejscowość, data ................................ Podpis i pieczęć

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załacznik nr 4

Wykaz produktów rozliczeniowych finansowanych przez Narodowy Funduszu Zdrowia na podstawie rozporządzenia zmieniającego OWU

Kod zakresuNazwa zakresuWaga punktowa świadczeniaCena jednostki rozliczeniowej w okresie 01.09. 2018 - 30.06.2019Cena jednostki rozliczeniowej w okresie 01.07. 2019 - 31.08.2019Uwagi
01.9999.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA116001600za każdy etat przeliczeniowy
01.9999.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU POZ-NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA1167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
02.9996.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH116001600za każdy etat przeliczeniowy
02.9996.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH1167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
02.9997.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE116001600za każdy etat przeliczeniowy
02.9997.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - AMBULATORYJNE ŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE KOSZTOCHŁONNE1167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
02.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (KAOS)116001600za każdy etat przeliczeniowy
02.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - W ZAKRESIE KOMPLEKSOWEJ AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ (KAOS)1167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9995.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE116001600za każdy etat przeliczeniowy
03.9995.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE - ODDZIAŁY SZPITALNE1431,28615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9996.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)116001600za każdy etat przeliczeniowy
03.9996.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE- PROGRAMY TERAPEUTYCZNE (LEKOWE)1431,28615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9997.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - CHEMIOTERAPIA116001600za każdy etat przeliczeniowy
03.9997.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE-CHEMIOTERAPIA1375,53555,13za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - TELERADIOTERAPIA, BRACHYTERAPIA, TERAPIA IZOTOPOWA, PROTONOTERAPIA116001600za każdy etat przeliczeniowy
03.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE-TELERADIOTERAPIA, BRACHYTERAPIA, TERAPIA IZOTOPOWA, PROTONOTERAPIA1431,28615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9999.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - PROGRAMY LEKOWE116001600za każdy etat przeliczeniowy
03.9999.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE- PROGRAMY LEKOWE1287,3458,87za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9994.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE116001600za każdy etat przeliczeniowy
03.9994.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA WYSOKOSPECJALISTYCZNE1431,28615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
03.9993.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE SZPITALNE ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR)/ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP)116001600za każdy etat przeliczeniowy
03.9993.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM (SOR)/ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ (IP)1431,28615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
00.9999.000.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ116001600za każdy etat przeliczeniowy
00.9999.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU - W SYSTEMIE PODSTAWOWEGO SZPITALNEGO ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ1431,28615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
04.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ116001600za każdy etat przeliczeniowy
04.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ1384,88565,32za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
05.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU REHABILITACJA LECZNICZA116001600za każdy etat przeliczeniowy
05.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU - REHABILITACJA LECZNICZA1420,79604,49za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
07.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZENIE STOMATOLOGICZNE116001600za każdy etat przeliczeniowy
07.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZENIE STOMATOLOGICZNE167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
08.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU LECZNICTWO UZDROWISKOWE116001600za każdy etat przeliczeniowy
08.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU LECZNICTWO UZDROWISKOWE1431,28615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
10.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE116001600za każdy etat przeliczeniowy
10.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE1167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9996.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE116001600za każdy etat przeliczeniowy
11.9996.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE1167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9994.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - K00RDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY116001600za każdy etat przeliczeniowy
11.9994.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - K00RDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY1431,28615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9993.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - K00RDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)116001600za każdy etat przeliczeniowy
11.9993.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - K00RDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)1431,28615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
12.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE116001600za każdy etat przeliczeniowy
12.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE1167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
14.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE116001600za każdy etat przeliczeniowy
14.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE1280,58451,53za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
15.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA116001600za każdy etat przeliczeniowy
15.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA1265,65435,27za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
16.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU RATOWNICTWO MEDYCZNE116001600za każdy etat przeliczeniowy
16.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE OWU RATOWNICTWO MEDYCZNE1167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
17.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY OD 2009116001600za każdy etat przeliczeniowy
17.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY OD 20091167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
18.9992.000.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU CZP116001600za każdy etat przeliczeniowy
18.9992.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE CZP1384,88565,32za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9992.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE- DZIECIĘCA OPIEKA K00RDYNOWANA116001600za każdy etat przeliczeniowy
11.9992.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE- DZIECIĘCA OPIEKA K00RDYNOWANA1167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9991.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - K00RDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)116001600za każdy etat przeliczeniowy
11.9991.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE- K00RDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR)1167,47328,15za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9997.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE - KOMPLEKSOWE LECZENIE WRODZONEJ SZTYWNOŚCI WIELOSTAWOWEJ/ TELERADIOTERAPIA PROTONOWA/ KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (KLRP-1) (KLWSW/TP/KLRP-1)116001600za każdy etat przeliczeniowy
11.9997.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE-KOMPLEKSOWE LECZENIE WRODZONEJ SZTYWNOŚCI WIELOSTAWOWEJ/ TELERADIOTERAPIA PROTONOWA/ KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (KLRP-1) (KLWSW/TP/KLRP-1)1431,28615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2
11.9998.002.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA ZMIENIAJĄCEGO OWU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE-POMPA BAKLOFENOWA116001600za każdy etat przeliczeniowy
11.9998.006.02KOSZTY ŚWIADCZEŃ WYNIKAJĄCE Z ROZP. ZMIENIAJĄCEGO ROZP. ZMIENIAJĄCE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE -POMPA BAKLOFENOWA1431,28615,94za każdy etat przeliczeniowy dla art. 19 ust 1 pkt 1 i 2