Dzienniki resortowe

NFZ.2020.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 43/2020/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 26/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 33/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu pierwszego stopnia w ramach PSZ, w przypadku sprawozdawania produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem - ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,03.

7. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu drugiego stopnia w ramach PSZ, w przypadku sprawozdawania produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem - ustala się współczynnik korygujący o wartości 1,02.".

§  2.  Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.
§  3.  Przepisy zarządzenia stosuje się do sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r.
§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach".

Na mocy ww. przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia został upoważniony do określenia szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Niniejszym zarządzeniem wprowadzono zmiany w zarządzeniu Nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. (zmienionym zarządzeniem Nr 26/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. oraz zarządzeniem Nr 33/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 marca 2020 r.).

Zmiany w ww. regulacji wynikają z modyfikacji planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok, zgodnie z trybem określonym w art. 129 ust. 3 ustawy o świadczeniach. Przyjęte rozwiązania polegają na zwiększeniu planowanych na 2020 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków planowanego zwiększenia od dnia 1 stycznia 2020 r. ceny punktu w ryczałcie PSZ o 5 groszy, do poziomu 1,05 zł, tj. o 5% - w kwocie 1 096 322 tys. zł (przy jednoczesnym zmniejszeniu dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego i drugiego stopnia PSZ o 1 punkt procentowy współczynnika korygującego, o którym mowa w § 7 ust. 6 i 7 zarządzenia nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej).

Powyższa zmiana dokonywana jest w oparciu o zarządzenie Nr 36/2020/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2020 rok.

Przyjęte rozwiązania wchodzą w życie z dniem podpisania, przy czym przepisy zarządzenia stosuje się do sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wejście w życie przedmiotowego zarządzenia nie będzie miało negatywnych skutków dla adresatów norm (świadczeniodawców).