Dzienniki resortowe

NFZ.2019.150

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 150/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 31 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 43/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 79/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 103/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., zarządzeniem Nr 126/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 129/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2019 r., w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej zawartych w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, udzielonych świadczeniobiorcom, o których mowa w § 5 rozporządzenia o pilotażu onkologicznym, przez świadczeniodawców wymienionych w § 6 ust. 1 oraz w załączniku do tego rozporządzenia, zastosowanie mają współczynniki korygujące określone w § 11 ust. 3 tego rozporządzenia oraz określone na podstawie § 16 ust. 2 OWU.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.).

Na mocy przywołanego przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia.

Zmiana zarządzenia jest spowodowana zmianą przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 1902). Nowelizacja zarządzenia dotyczy zmiany treści § 19 ust. 1 poprzez umożliwienie rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu świadczeniodawcom objętych finansowaniem w zakresie leczenia szpitalnego w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa pomorskiego oraz dla współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego na terenie województwa podlaskiego. Powyższa zmiana stanowi kolejny etap realizacji pilotażu określonego w rozporządzeniu, w którym przewidziano rozszerzenie pilotażu o dwa kolejne województwa podlaskie i pomorskie.

W związku z powyższym, koordynacja opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej będzie finansowana w oparciu o współczynniki korygujące na poziomie:

1) 1,05 - dla ośrodka współpracującego I poziomu;

2) 1,175 - dla ośrodka współpracującego II poziomu;

3) 1,35 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa dolnośląskiego;

4) 1,30 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa świętokrzyskiego;

5) 1,30 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa podlaskiego (Białostockie Centrum Onkologii), w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,175 w zakresie nowotworów płuca;

6) 1,35 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego na terenie województwa pomorskiego;

7) 1,175 - dla współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego na terenie województwa podlaskiego (Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku), w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,30 w zakresie nowotworów płuca.

Kwotę całkowitych kosztów pilotażu szacuje się na 48 mln zł.

Niniejsze zarządzenie ma charakter porządkowy, a wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania zarządzenia zmieniającego do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 1902).

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.