Dzienniki resortowe

NFZ.2019.126

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 126/2019/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 26 września 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 39/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 43/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 79/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 103/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 dodaje się ust. 6-8 w brzmieniu:

"6. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu pierwszego stopnia w ramach PSZ, w przypadku sprawozdawania produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem - ustala się współczynnik korygujący wartości 1,04.

7. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do poziomu drugiego stopnia w ramach PSZ, w przypadku sprawozdawania produktów sprawozdawczych rozliczanych ryczałtem - ustala się współczynnik korygujący wartości 1,03.

8. Dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu:

1) trzeciego stopnia,

2) ogólnopolskiego,

3) onkologicznego,

4) pediatrycznego,

5) pulmonologicznego

- w przypadku sprawozdawania produktów określonych w załączniku nr 3 do zarządzenia - ustala się współczynnik korygujący wartości 1,03.";

2) dodaje się załącznik nr 3 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Przepisy zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym § 7 ust. 6 i 7 zarządzenia zmienianego w § 1, który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 136c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, 1394, 1590, 1694 i 1726).

Na mocy przywołanego przepisu Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony jest do określenia szczegółowych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach systemu zabezpieczenia.

Mając na uwadze wnioski z kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli pn. Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące zapewnienia finansowania działalności szpitali w sposób adekwatny do tempa wzrostu kosztów leczenia, z przyczyn od nich niezależnych, umożliwiającego bilansowanie się działalności szpitali oraz zidentyfikowane potrzeby w zakresie zwiększenia w 2019 r. finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, dla świadczeń rozliczanych w ryczałcie dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do I stopnia poziomu PSZ ustalono się współczynnik korygujący wartości 1,04, dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do II stopnia poziomu PSZ ustalono się współczynnik korygujący wartości 1,03.

Natomiast dla świadczeniodawców zakwalifikowanych w ramach PSZ do poziomu:

- III stopnia,
- ogólnopolskiego,
- onkologicznego,
- pediatrycznego,
- pulmonologicznego

w przypadku sprawozdawania produktów określonych w dodanym załączniku nr 3 do zarządzenia - będzie znajdował zastosowanie współczynnik korygujący wartości 1,03. Jednocześnie dodano do zarządzenia załącznik nr 3, w którym określono produkty rozliczeniowe podlegające rozliczeniu przez ww. świadczeniodawców z przedmiotowym współczynnikiem.

Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zostało wydane na podstawie art. 136c ust. 5 ustawy o świadczeniach. Jednakże, biorąc pod uwagę że zmiany dotyczą także poziomu finansowania świadczeń zastosowano przepisy art. 146 ust. 3-5 ustawy o świadczeniach w zw. z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 r., poz. 1146, z późn. zm.). W ich wyniku do projektu wpłynęło 41 uwag, które w znamienitej większości odnosiły się do wprowadzanej zmiany poziomu finansowania świadczeń. W wyniku merytorycznej oceny, uwagi te nie zostały uwzględnione. W ocenie Narodowego Funduszu Zdrowia, wprowadzone zmiany zapewniające zwiększenie finansowania świadczeń (jak w treści zarządzenia) są korzystne dla świadczeniodawców. Wzrost finansowania świadczeń w wyniku wprowadzonych zmian wyniesie 370 mln zł w 2019 r.

Przepisy pkt 1 zarządzenia, w zakresie dodawanego:

- ust. 6 i 7 - stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2019 r.,
- ust. 8 - stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r.

Przepisy pkt 2 zarządzenia stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2019 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

ZAŁĄCZNIK

Katalog produktów

(produkty objęte współczynnikiem korygującym)

Lp.Nazwa grupyKod grupyWspółczynnik korygujący
1.Kompleksowe leczenie udarów mózgu > 7 dni w oddziale udarowymA481,03
2.Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe *A111,03
3.Kompleksowe zabiegi jelita grubego *F311,03
4.Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa *H511,03
5.Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 66 r.ż. *H31F1,03
6.Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej *D021,03
7.Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego bez pw *M111,03
8.Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani *C111,03
9.Kompleksowe zabiegi w obrębie piersi *J021,03
10.Kompleksowe zabiegi jelita cienkiego *F211,03
11.Kompleksowe zabiegi szczękowo-twarzowe < 66 r.ż. *C21F1,03
12.Kompleksowe zabiegi chirurgii noworodka i niemowlęcia *PZN011,03
13.Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy < 18 r.ż. *PZH031,03
14.Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa < 18 r.ż. *PZH081,03
15.Kompleksowe zabiegi trzustki z rekonstrukcją (pankreatoduodenektomie)*G31H1,03
16.Kompleksowe zabiegi wątroby *G111,03
17.Kompleksowe zabiegi w zakresie kończyny dolnej i miednicy > 65 r.ż. *H31E1,03
18.Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy > 65 r.ż. *F11E1,03
19.Kompleksowe zabiegi pęcherza moczowego z wytworzeniem przetoki *L211,03
20.Kompleksowe zabiegi przełyku *F011,03
21.Kompleksowe zabiegi żołądka i dwunastnicy < 66 r.ż. *F11F1,03
22.Kompleksowe zabiegi w zaćmie i jaskrze *B111,03
23.Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe < 18 r.ż. *PZA011,03
24.Kompleksowe zabiegi górnej części układu rozrodczego z pw*M201,03
25.Kompleksowe zabiegi przewodów żółciowych *G211,03
26.Kompleksowe zabiegi klatki piersiowej < 18 r.ż. *PZD011,03
27.Kompleksowe zabiegi jelita cienkiego < 18 r.ż. *PZF031,03
28.Kompleksowe zabiegi dolnej części układu rozrodczego bez pw *M011,03
29.Kompleksowe zabiegi w chorobach zapalnych jelit *F511,03
30.Kompleksowe zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż. *PZC011,03
31.Kompleksowe zabiegi w krwawieniach z przewodu pokarmowego *F611,03
32.Kompleksowe zabiegi jelita grubego < 18 r.ż. *PZF041,03
33.Kompleksowe zabiegi dolnej części układu rozrodczego z pw*M061,03
34.Kompleksowe zabiegi chirurgiczne w urazach wielonarządowych < 18 r.ż. *T111,03