NFZ.2018.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 97/2018/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 21 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 65/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 83/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 września 2018 r., w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Wyliczenie wartości ryczałtu PSZ, o którym mowa w ust. 1, na okres rozliczeniowy od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. następuje w terminie do dnia 15 października 2018 r.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Uzasadnienie

W związku koniecznością uwzględnienia w procesie wyliczania ryczałtu PSZ na okres rozliczeniowy trwający od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zmienionej wyceny świadczeń opieki zdrowotnej mającej na celu przekazanie świadczeniodawcom środków na pokrycie skutków finansowych wynikających z podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego lekarzy posiadających specjalizację, dotyczących pozostałych składników wynagrodzenia i pochodnych od tych składników leżących po stronie pracodawcy w wysokości wynikającej z przekazanych przez nich informacji, niezbędne jest dokonanie modyfikacji terminu wyliczenia ryczałtu PSZ na ww. okres rozliczeniowy.

Mając na względzie powyższe, w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadza się regulację, zgodnie z którą wyliczenie ryczałtu na okres rozliczeniowy od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. nastąpi w terminie do dnia 15 października 2018 r.