NFZ.2018.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 57/2018/DGL
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 25 czerwca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 136c ust. 5 w związku z art. 159a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 69/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 78/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2017 r., zarządzeniem Nr 81/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 8 września 2017 r., zarządzeniem Nr 97/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 września 2017 r., zarządzeniem Nr 109/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 października 2017 r., zarządzeniem Nr 117/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2017 r., zarządzeniem Nr 126/2017/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r., zarządzeniem Nr 5/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 stycznia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 38/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 maja 2018 r., w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) chemioterapia - świadczenie, w trakcie którego podawane są produkty lecznicze wymienione w katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii, stanowiącym załącznik nr 1n do zarządzenia w zakresie chemioterapii lub substancje czynne wymienione w katalogu refundowanych substancji czynnych, stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia w zakresie chemioterapii;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 69/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zostało opracowane w związku z wejściem w życie nowego zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Zmiana polega na zastąpieniu nazwy katalogu stanowiącego załącznik nr 1j do zarządzenia - leczenie szpitalne - chemioterapia z dotychczasowej: "katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia" na "katalog refundowanych substancji czynnych". Korekta pozwoli na zapewnienie spójności terminologicznej.

Zmiana ma charakter porządkujący, w związku z tym nie podlega wymogowi dotyczącemu konsultacji wynikającemu z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach.

Oznaczenie momentu wejścia w życie przedmiotowego aktu prawnego, w sposób wskazany w § 2 zarządzenia, wynika z momentu wejścia w życie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Nazwa zarządzenia:

Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Kontakt do opiekuna merytorycznego zarządzenia:

Iwona Kasprzak

Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami

tel.: 22/ 572 61 89

Data sporządzenia:

19 czerwca 2018 roku

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane zmiany polegają na zastąpieniu nazwy katalogu stanowiącego załącznik nr 1j do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia z dotychczasowej: "katalog świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia" na "katalog refundowanych substancji czynnych". Korekta pozwoli na zapewnienie spójności terminologicznej.
1. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt
Nie dotyczy
2. Podmioty, na które oddziałuje projekt
GrupaWielkośćŹródło danychOddziaływanie
Centrala NFZ, Oddziały Wojewódzkie NFZImplementacja postanowień zarządzenia do aplikacji informatycznych
Placówki Opieki ZdrowotnejNie dotyczy
3. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zmiany mają charakter porządkujący i legislacyjny, w związku z tym nie podlegają wymogowi dotyczącemu konsultacji wynikającemu z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 137 ustawy o świadczeniach.
4. Skutki finansowe
Nie dotyczy.
5. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowane wejście w życie zarządzenia to 1 lipca 2018 r.
6. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów zarządzenia oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Nie dotyczy.