Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.2015.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 22 czerwca 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W statucie Centrum Informatyki Statystycznej, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 3 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Centrum Informatyki Statystycznej (Dz. Urz. GUS poz. 11) w § 4 w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) administrator bezpieczeństwa informacji.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2015 r.