Zmiana zarządzenia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 sierpnia 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 5 sierpnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 20e ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (Dz. Urz. KGP poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) działanie SWD Policji - czynności służbowe podjęte przez policjantów w formie interwencji, zabezpieczenia doraźnego, zabezpieczenia prewencyjnego, akcji, operacji, a także z zastosowaniem blokady;";

2)
w § 6 w ust. 5 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół policyjnych - w odniesieniu do podległej jednostki organizacyjnej.";

3)
w § 7 po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Komendantów komisariatów Policji uprawnia się do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w SWD Policji w zakresie odpowiadającym realizowanym zadaniom wynikającym z zarządzenia.

5. Uprawnienia określone w ust. 1-4 oznaczają możliwość przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, bez dostępu do SWD Policji oraz nie wymagają realizowania procedury wskazanej w § 9 ust. 8.";

4)
w § 8:
a)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku operacji przetwarzania informacji i danych osobowych ze zbiorów KSIP poprzez aplikacje dostępne z poziomu SWD Policji należy posiadać ważne uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP, a w przypadku przetwarzania tych informacji i danych osobowych bez dostępu do SWD Policji ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w KSIP nadawane na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach Komendanta Głównego Policji w sprawie KSIP.",

b)
ust. 25 otrzymuje brzmienie:

"25. Wzór wniosku o nadanie lub cofnięcie uprawnień do przetwarzania informacji wraz z danymi osobowymi bez dostępu do SWD Policji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.";

5)
w § 9:
a)
w ust. 8:
w pkt 1 po wyrazach "komendantów szkół policyjnych" skreśla się przecinek oraz wyrazy "komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji",
w pkt 4 po wyrazie "zastępców" skreśla się średnik i dodaje się wyrazy "oraz komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;",
w pkt 11 po wyrazie "zastępców" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "komendantów komisariatów Policji oraz ich zastępców.",
b)
w ust. 11 w pkt 3 w lit. b po wyrazie "zastępców" skreśla się przecinek i dodaje się wyrazy "oraz komendantów komisariatów Policji i ich zastępców, ";
6)
w § 12 w ust. 1 w pkt 3 w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- interwencje podjęte na podstawie zgłoszenia SWD Policji lub zgłoszenia alarmowego, zabezpieczenia doraźne, zabezpieczenia prewencyjne, akcje policyjne lub operacje policyjne w rozumieniu § 3 ust. 1 zarządzenia nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególnymi (Dz. Urz. KGP poz. 35),";

7)
załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Uprawnienia, które zostały wydane na mocy dotychczasowych przepisów zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O NADANIE LUB COFNIĘCIE uprawnienia do przetwarzania informacji wraz z danymi osobowymi bez dostępu do SWD Policji

grafika