Dz.Urz.MS.2018.207

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 17 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 220/16/BKA Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 205 oraz z 2017 r. poz. 234) użyte w § 3 ust. 2, w § 6 ust. 1 i 2, w § 7 ust. 1 i 2, w § 8 ust. 2 i 3, w § 9 ust. 1, w § 11 ust. 3, w § 12 ust. 1 i 2, w § 13, w § 16 ust. 1, w § 17, w § 18, w § 22 ust. 1 oraz w § 23 ust. 1 w różnym przypadku wyrazy "Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Biuro Dyrektora Generalnego".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.