Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2018.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 135
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 15 listopada 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu reagowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 88 Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 8 października 2018 r. w sprawie sposobu reagowania w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przypadku uzyskania informacji o wystąpieniu zdarzenia o charakterze terrorystycznym wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po potwierdzeniu informacji, o której mowa w § 1, w jednostkach organizacyjnych ABW z siedzibą w Warszawie powołuje się sztab zadaniowy, zwany dalej "Sztabem", który działa w sposób ciągły.",

b) w ust. 3:
w pkt 1 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

"j) Biura Ewidencji i Archiwum ABW;",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) funkcjonariusze ABW wyznaczeni przez dyrektorów albo zastępców dyrektorów, o których mowa w pkt 1.".

2) w § 7:
a) w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) w zależności od rozwoju sytuacji i aktualnych potrzeb organizuje posiedzenia Sztabu z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych ABW, o których mowa w § 6 ust. 3;

7) rozwiązuje Sztab po zakończeniu działań podjętych w związku z zaistniałym zdarzeniem.",

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przedstawicieli innych, niż wymienione w § 6 ust. 3 jednostek organizacyjnych ABW;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 2 listopada 2018 r.