Zmiana zarządzenia w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NBP.2019.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 grudnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2019
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

Na podstawie art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 19/2016 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP z 2018 r. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) oznaczania opakowań banknotów i monet waluty polskiej oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w banknoty i monety waluty polskiej, w przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128 przez banki, które są uczestnikami GS1.";

2)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) etykiecie GS1-128 - należy przez to rozumieć etykietę z kodem kreskowym GS1-128, wykonaną z białego, matowego papieru przeznaczonego do wydruku termotransferowego, zapewniającego trwałość informacji znajdujących się na niej, o wymiarach:

a) 50 mm × 80 mm,

b) 80 mm × 80 mm, w przypadku opakowań banknotów sformowanych przez producenta;

2) GS1 - należy przez to rozumieć globalny, międzynarodowy i międzybranżowy system obejmujący standardy identyfikacyjne i komunikacyjne, w tym elektronicznej wymiany danych;

3) GTIN - należy przez to rozumieć unikatowy, globalny numer, służący do identyfikacji opakowań banknotów i monet np. wiązek, pakietów, woreczków jednostkowych, w podziale na banknoty lub monety nadające się do obiegu lub nienadające się do obiegu oraz według ich wartości nominalnej, składający się z czternastu cyfr, przydzielony przez Narodowy Bank Polski, uwzględniony w krajowej liście GTIN, udostępnionej na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego;

4) identyfikacji klienta - należy przez to rozumieć identyfikację polegającą na ustaleniu, w sposób bezpośredni lub pośredni, klienta dokonującego wpłaty do urządzenia obsługiwanego przez klienta, przy wykorzystaniu numeru rachunku bankowego;

5) identyfikatorze - należy przez to rozumieć symbol cyfrowy lub literowy zastępujący podpis pracownika lub podpisy zespołu pracowników, indywidualnie przypisany pracownikowi lub zespołowi pracowników;

6) Identyfikatorze zastosowania IZ - należy przez to rozumieć ustandaryzowane oznaczenie pól, złożonych z dwóch lub więcej cyfr, które w sposób unikatowy określają rodzaj i format następującej po nich informacji np. po IZ (01) występuje GTIN, po IZ (13) występuje data pakowania;

7) kliencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

8) kodzie kreskowym GS1-128 - należy przez to rozumieć kod kreskowy, jako nośnik danych, w którym zapisane są takie dane jak GTIN, SSCC, a także inne informacje w formie Identyfikatora zastosowania IZ, służący do identyfikacji opakowania banknotów lub monet;

9) opasce - należy przez to rozumieć opaskę wykonaną z białego papieru o szerokości od 25 mm do 40 mm;

10) oznaczeniu - należy przez to rozumieć:

a) plombę samozaciskającą, taśmę zabezpieczającą z nazwą producenta, przywieszkę do worka przesyłkowego, worka zbiorczego lub woreczka jednostkowego, przywieszkę z pakietu, etykietę z pudła, wiązki, półwiązki lub półwiązki niepełnej,

b) plombę samozaciskającą z umieszczoną etykietą GS1-128 do worka przesyłkowego, worka zbiorczego lub woreczka jednostkowego, etykietę GS1-128 z pudła, wiązki, pakietu lub woreczka jednostkowego wykonanego z folii, w przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128;

11) paczce pełnej - należy przez to rozumieć 100 banknotów tej samej wartości nominalnej i tego samego rozmiaru, ułożonych w dowolnym kierunku, na które nałożona jest opaska;

12) paczce niepełnej - należy przez to rozumieć mniej niż 100 banknotów tej samej wartości nominalnej i tego samego rozmiaru, ułożonych w dowolnym kierunku, na które nałożona jest opaska;

13) pakiecie - należy przez to rozumieć 10 rulonów monet, tej samej wartości nominalnej i tej samej średnicy, zapakowanych w przezroczystą folię termokurczliwą lub próżniowo przy użyciu urządzenia foliującego;

14) plombie samozaciskającej - należy przez to rozumieć plombę wykonaną z tworzywa sztucznego, zawierającą umieszczone na fladze w sposób trwały w szczególności informacje:

a) indywidualny numer plomby, nazwę lub numer banku albo nazwę przedsiębiorcy,

b) indywidualny numer plomby, nazwę lub numer banku albo nazwę przedsiębiorcy z jednej strony flagi oraz miejsce na etykietę GS1-128 z drugiej strony flagi;

15) półwiązce - należy przez to rozumieć 5 paczek pełnych o tej samej wartości nominalnej, ułożonych w taki sposób, że wszystkie opaski znajdują się jedna nad drugą, zapakowanych w przezroczystą folię;

16) półwiązce niepełnej - należy przez to rozumieć nie więcej niż cztery paczki pełne lub nie więcej niż jedną paczkę niepełną, o tej samej wartości nominalnej, z których nie można sformować półwiązki, ułożone w taki sposób, że wszystkie opaski znajdują się jedna nad drugą, zapakowane w przezroczystą folię;

17) przeliczaniu - należy przez to rozumieć ustalanie liczby banknotów lub monet oraz ich wartości nominalnej;

18) pudle - należy przez to rozumieć opakowanie zawierające 10 wiązek banknotów tej samej wartości nominalnej, wykonane z tektury, o wymiarach nie większych niż 44 cm × 33 cm × 13 cm, z zabezpieczeniami w postaci:

a) skrzydełek blokujących, znajdujących się po obu stronach klapy zamykającej pudło, umieszczonych w kieszeniach znajdujących się po obu stronach pudła,

b) perforacji znajdujących się na obu brzegach przedniej strony klapy zamykającej pudło

- uniemożliwiających jego otwarcie bez zerwania zabezpieczeń;

19) różnicy kasowej - należy przez to rozumieć niezgodność (niedobór lub nadwyżkę) wynikającą ze stwierdzenia w opakowaniu banknotów lub monet podejrzanych co do autentyczności, niepodlegających wymianie lub o wartości nominalnej innej niż zadeklarowana oraz niezgodność między faktyczną liczbą banknotów lub monet znajdujących się w opakowaniu a liczbą zadeklarowaną;

20) rulonie - należy przez to rozumieć 50 monet waluty polskiej albo 50 lub mniej monet walut obcych, tej samej wartości nominalnej i tej samej średnicy, ułożonych w taki sposób, że ich powierzchnie się stykają, zapakowanych w papier rulonowy;

21) saszetce - należy przez to rozumieć 100 monet o tej samej wartości nominalnej lub 50 monet o wartości nominalnej 2 złote, wykonanych ze stopu Nordic Gold, zapakowanych w woreczek z przezroczystej folii, na którym zamieszczone są w szczególności następujące informacje: wartość nominalna monet, liczba monet i łączna wartość monet w saszetce;

22) sortowaniu - należy przez to rozumieć podzielenie banknotów lub monet według wartości nominalnej oraz oddzielenie banknotów nadających się do obiegu od banknotów nienadających się do obiegu, w tym od banknotów nienadających się do maszynowego sortowania oraz oddzielenie monet nadających się do obiegu od monet nienadających się do obiegu;

23) sprawdzaniu sumarycznym - należy przez to rozumieć ustalanie liczby:

a) wiązek w pudłach,

b) wiązek lub półwiązek lub półwiązek niepełnych w workach przesyłkowych,

c) paczek pełnych w wiązkach lub półwiązkach,

d) paczek pełnych lub paczki niepełnej w półwiązce niepełnej,

e) woreczków jednostkowych z monetami lub pakietów w workach zbiorczych,

f) saszetek w workach zbiorczych,

g) rulonów w pakietach

- oraz wartości nominalnej banknotów lub monet znajdujących się w tych opakowaniach i ich zgodności z informacjami zamieszczonymi na tych opakowaniach lub oznaczeniach opakowań;

24) SSCC - należy przez to rozumieć unikatowy, seryjny numer, służący do identyfikacji opakowań np. pudła, worka przesyłkowego, worka zbiorczego, przedstawiony jako kod kreskowy GS1-128, składający się z osiemnastu cyfr, który może być ponownie użyty po 120 miesiącach od otwarcia danego opakowania;

25) urządzeniu - należy przez to rozumieć urządzenie do przeliczania lub sortowania, lub sprawdzania autentyczności banknotów lub monet obsługiwane przez pracownika lub zespół pracowników albo klienta;

26) urządzeniu opaskującym - należy przez to rozumieć urządzenie nakładające opaskę na paczkę pełną lub paczkę niepełną;

27) walucie polskiej - należy przez to rozumieć znaki pieniężne (banknoty i monety) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 160);

28) walutach obcych - należy przez to rozumieć znaki pieniężne (banknoty i monety) w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w pkt 27;

29) wiązce - należy przez to rozumieć 10 paczek pełnych o tej samej wartości nominalnej, zapakowanych w przezroczystą folię, ułożonych w taki sposób, że:

a) wszystkie opaski znajdują się jedna nad drugą,

b) 5 pierwszych paczek pełnych w wiązce ułożonych jest opaskami w lewą stronę, a 5 następnych paczek pełnych - w prawą stronę wiązki, w przypadku wiązek formowanych przez producenta;

30) woreczku jednostkowym - należy przez to rozumieć woreczek wykonany z tkaniny, o wymiarach 14 cm × 20 cm - do monet o wartości nominalnej od 1 grosza do 20 groszy, lub 18 cm × 32,5 cm - do monet o wartości nominalnej od 50 groszy do 5 złotych, lub woreczek wykonany z przezroczystej folii;

31) worku przesyłkowym - należy przez to rozumieć worek z kapslami, wykonany z tkaniny, o wymiarach 50 cm × 80 cm;

32) worku zbiorczym - należy przez to rozumieć worek o wymiarach 35 cm × 50 cm:

a) z kapslami, wykonany z tkaniny, lub

b) worek z przezroczystej folii - w przypadku worka formowanego przez producenta.";

3)
w § 4 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) sposób oznaczania opakowań banknotów i monet waluty polskiej oraz wykonywania czynności związanych z pobieraniem i odprowadzaniem banknotów i monet waluty polskiej z zastosowaniem kodów kreskowych GS1-128;";

4)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Sprawdzanie sumaryczne, przeliczanie, sortowanie oraz sprawdzanie autentyczności banknotów lub monet pobranych z NBP jest monitorowane i rejestrowane.

2. W uzasadnionych przypadkach sprawdzanie sumaryczne, przeliczanie, sortowanie oraz sprawdzanie autentyczności banknotów lub monet pobranych z NBP może odbywać się w obecności drugiego pracownika przy zapewnieniu możliwości wzajemnej obserwacji, o ile umowy, o których mowa w § 4, tak stanowią.";

5)
w § 7:
a)
w ust. 4 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) liczbę banknotów lub monet przeliczonych, przesortowanych i sprawdzonych pod kątem autentyczności oraz wprowadzonych ponownie do obrotu.",

b)
w ust. 9:
w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) wiązki pozostawia się folię z etykietą GS1-128, w którą zapakowana była wiązka i opaskę zdjętą z dowolnej paczki pełnej danej wiązki, a pozostałe opaski niszczy się w sposób określony w lit. a, po stwierdzeniu zgodności liczby, wartości nominalnej i autentyczności banknotów w wiązce, pozostawioną folię i opaskę niszczy się w sposób określony w lit. a;",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) monet z:

a) rulonów, saszetek, pakietów, woreczków jednostkowych lub worków zbiorczych, zawierających monety luzem, pozostawia się opakowanie rulonu lub saszetki oraz przywieszkę z pakietu, woreczka jednostkowego lub worka zbiorczego z monetami, do czasu stwierdzenia zgodności liczby, wartości nominalnej i autentyczności monet, a następnie niszczy się je w sposób określony w pkt 1,

b) rulonów, pakietów, woreczków jednostkowych lub worków zbiorczych, zawierających monety luzem, pozostawia się opakowanie rulonu, folię z pakietu lub z woreczka jednostkowego z etykietą GS1-128 oraz plombę samozaciskającą z umieszczoną etykietą GS1-128 z woreczka jednostkowego lub worka zbiorczego z monetami, do czasu stwierdzenia zgodności liczby, wartości nominalnej i autentyczności monet, a następnie niszczy się je, w sposób określony w pkt 1, a w przypadku etykiety GS1-128 umieszczonej na fladze plomby samozaciskającej, przez jej przekreślenie.";

6)
w § 11 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128 formując wiązkę z paczek pełnych sformowanych z banknotów:

1) nadających się do obiegu,

2) nienadających się do obiegu,

3) łącznie nadających się do obiegu i nienadających się do obiegu

- zamieszcza się w sposób trwały na folii etykietę GS1-128; przykładową etykietę określa załącznik nr 4a do zarządzenia.";

7)
w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Worek przesyłkowy z banknotami formuje się dla banknotów:

1) nadających się do obiegu, do którego zakłada się przywieszkę, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia, a w przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128 na fladze plomby samozaciskającej zamieszcza się etykietę GS1-128; przykładową etykietę określa załącznik nr 5a do zarządzenia;

2) nienadających się do obiegu, do którego zakłada się przywieszkę, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia, a w przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128 na fladze plomby samozaciskającej zamieszcza się etykietę GS1-128; przykładową etykietę określa załącznik nr 5a do zarządzenia;

3) łącznie dla banknotów nadających się do obiegu i nienadających się do obiegu, do którego zakłada się przywieszkę, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia, a w przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128 na fladze plomby samozaciskającej zamieszcza się etykietę GS1-128; przykładową etykietę określa załącznik nr 5a do zarządzenia;

4) nienadających się do maszynowego sortowania, do którego zakłada się przywieszkę bez nadruku, a w przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128 na fladze plomby samozaciskającej zamieszcza się etykietę GS1-128; przykładową etykietę określa załącznik nr 5b do zarządzenia.";

8)
w § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Worek przesyłkowy z banknotami zamyka się i oznacza przez jednokrotne przeciągnięcie przez wszystkie kapsle plomby samozaciskającej:

a) i jej zaciśnięcie, a następnie założenie drugiej plomby samozaciskającej wraz z przywieszką, na fałdy worka i jej zaciśnięcie,

b) z zamieszczoną na fladze etykietą GS1-128 i jej zaciśnięcie, a następnie założenie drugiej plomby samozaciskającej na fałdy worka i jej zaciśnięcie.";

9)
§ 14 otrzymuje brzmienie:

"§ 14. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2:

1) na wiązkach, półwiązkach, półwiązkach niepełnych oraz przywieszkach do worków przesyłkowych zamieszcza się dodatkowo nazwę przedsiębiorcy;

2) na etykietach GS1-128, umieszczonych na flagach plomb samozaciskających do worków przesyłkowych, w SSCC zawiera się prefix GS1 przydzielony przedsiębiorcy.";

10)
po § 17 dodaje się § 17a w brzmieniu:

"§ 17a. W przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128, formując pakiet zamieszcza się w sposób trwały na folii etykietę GS1-128; przykładową etykietę określa załącznik nr 8a do zarządzenia.";

11)
w § 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128, formując woreczek jednostkowy z monetami w rulonach lub z monetami luzem, zamieszcza się w sposób trwały na folii lub na fladze plomby samozaciskającej etykietę GS1-128; przykładową etykietę określa odpowiednio załącznik nr 8a lub 9a do zarządzenia.";

12)
w § 20 w ust. 3 w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) nadające się do obiegu - zakłada się przywieszkę, której wzór stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia, z tym że w przypadku saszetek zamieszcza się wyraz "saszetek" oraz ich liczbę, a w przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128, na fladze plomby samozaciskającej zamieszcza się etykietę GS1-128; przykładową etykietę określa odpowiednio załącznik nr 12a lub 12b do zarządzenia,

b) nienadające się do obiegu albo łącznie nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu - zakłada się przywieszkę, której wzór stanowi załącznik nr 12 do zarządzenia, na której dodatkowo zamieszcza się litery "ON", z tym że nie wypełnia się przywieszki w zakresie informacji dotyczącej liczby woreczków i pakietów, a w przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128, na fladze plomby samozaciskającej zamieszcza się etykietę GS1-128; przykładową etykietę określa załącznik nr 12c do zarządzenia.";

13)
§ 21 otrzymuje brzmienie:

"§ 21. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2:

1) na pakietach, przywieszkach do worków zbiorczych lub woreczków jednostkowych zamieszcza się dodatkowo nazwę przedsiębiorcy;

2) na etykietach GS1-128, umieszczonych na flagach plomb samozaciskających do worków zbiorczych, w SSCC zawiera się prefix GS1 przydzielony przedsiębiorcy.";

14)
§ 22 otrzymuje brzmienie:

"§ 22. Opakowanie banknotów sformowane przez producenta stanowi:

1) wiązka, w której każde 5 paczek pełnych, zawierających oprócz informacji, o których mowa w § 9 ust. 2, napis "NARODOWY BANK POLSKI", owiniętych jest paskami z przezroczystej folii, z zamieszczoną w sposób trwały na folii etykietą GS1-128; przykładową etykietę określa załącznik nr 13a do zarządzenia;

2) pudło, z naklejonymi w sposób trwały dwiema etykietami GS1-128, umieszczonymi w rogu pudła, w sposób umożliwiający ich odczytanie na krótszym i dłuższym boku pudła i z naklejonym kolorowym znacznikiem, określającym wartość nominalną banknotów oraz oznaczone taśmą zabezpieczającą z nazwą producenta, w sposób uniemożliwiający jej ponowne użycie po zerwaniu; przykładową etykietę określa załącznik nr 14 do zarządzenia.";

15)
w § 24 w ust. 3 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- z tym że na przywieszkach do worków zamieszcza się dodatkowo litery "ON", a w przypadku stosowania kodów kreskowych GS1-128, litery "ON" zamieszcza się na etykiecie GS1-128 umieszczonej na fladze plomby samozaciskającej.";

16)
w § 25:
a)
w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) sprawdza czy pudła, worki przesyłkowe z banknotami oraz worki zbiorcze z monetami nie są uszkodzone, czy ich oznaczenia nie są naruszone oraz czy informacje zamieszczone na:

a) przywieszkach do worków,

b) etykietach GS1-128 naklejonych na pudłach lub umieszczonych na flagach plomb samozaciskających do worków

- są zgodne z informacjami wynikającymi z dokumentacji, określonej w umowach, o których mowa w § 4;

2) zamieszcza w sposób trwały na:

a) odwrotnej stronie przywieszek do worków,

b) etykietach GS1-128 naklejonych na pudłach,

c) odwrotnej stronie flag plomb samozaciskających niż umieszczone etykiety GS1-128

- nazwę lub numer ewidencyjny jednostki organizacyjnej banku, która pobiera banknoty lub monety oraz datę pobrania banknotów lub monet z NBP lub z jednostki organizacyjnej innego banku;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Po dokonaniu sprawdzenia sumarycznego jednostka organizacyjna banku zamieszcza w sposób trwały, na wiązkach, półwiązkach lub półwiązkach niepełnych, na woreczkach jednostkowych wykonanych z folii, pakietach, saszetkach oraz na odwrotnej stronie przywieszek do woreczków jednostkowych lub na odwrotnej stronie flag plomb samozaciskających niż zostały umieszczone etykiety GS1-128 - nazwę lub numer ewidencyjny jednostki organizacyjnej banku oraz datę pobrania banknotów lub monet z jednostki organizacyjnej innego banku lub NBP oraz niszczy przywieszkę do worka przez przedarcie lub przecięcie co najmniej na dwie części, a etykietę GS1-128 naklejoną na pudle lub umieszczoną na fladze plomby samozaciskającej, przez jej przekreślenie.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, pozostawia się pudło, przywieszkę do worka lub flagę plomby samozaciskającej z umieszczoną etykietą GS1-128, do czasu przeliczenia lub sortowania lub sprawdzenia autentyczności wszystkich banknotów lub monet znajdujących się w tych opakowaniach.";

17)
w § 26:
a)
w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) odwrotnej stronie przywieszek do worków przesyłkowych i worków zbiorczych oraz na odwrotnej stronie flag plomb samozaciskających niż zostały umieszczone etykiety GS1-128 - nazwę lub numer ewidencyjny jednostki organizacyjnej banku oraz datę pobrania, w przypadku odprowadzania banknotów lub monet otrzymanych z jednostki organizacyjnej tego samego banku;

2) wiązkach, półwiązkach lub półwiązkach niepełnych, pakietach, woreczkach jednostkowych wykonanych z folii, na odwrotnej stronie przywieszek do woreczków jednostkowych z monetami oraz na odwrotnej stronie flag plomb samozaciskających niż naklejone etykiety GS1-128 - nazwę lub numer ewidencyjny jednostki organizacyjnej banku oraz datę pobrania w przypadku odprowadzania banknotów lub monet otrzymanych z jednostki organizacyjnej tego samego banku lub innego banku.",

b)
uchyla się ust. 2;
18)
po załączniku nr 4 do zarządzenia dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
19)
po załączniku nr 5 do zarządzenia dodaje się załączniki nr 5a i 5b w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia;
20)
po załączniku nr 8 do zarządzenia dodaje się załącznik nr 8a w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
21)
po załączniku nr 9 do zarządzenia dodaje się załącznik nr 9a w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
22)
po załączniku nr 12 do zarządzenia dodaje się załączniki nr 12a-12c w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach nr 6-8 do niniejszego zarządzenia;
23)
po załączniku nr 13 do zarządzenia dodaje się załącznik nr 13a w brzmieniu określonym w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;
24)
załącznik nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Pudła, worki przesyłkowe i worki zbiorcze sformowane odpowiednio przez producenta lub NBP do dnia 31 grudnia 2019 r., mogą być wydawane przez NBP do wyczerpania zapasów.
§  3. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Przykładowa etykieta GS1-128 na wiązkę

grafika

Objaśnienia:

Etykieta zawiera:

1) w lewym górnym rogu miejsce na oznaczenie literowe rodzaju banknotów:

a) w przypadku banknotów nadających się do obiegu - brak oznaczenia literowego,

b) w przypadku banknotów nienadających się do obiegu lub łącznie banknotów nadających się do obiegu i nienadających się do obiegu - oznaczenie literowe "ON";

2) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki;

3) symbol określający wartość nominalną:

a) symbol 1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,

b) symbol 2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,

c) symbol 5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,

d) symbol 1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,

e) symbol 2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,

f) symbol 5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych;

4) wyrazy "PACK DATE/DATA PAKOW.:" oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania;

5) oznaczenie "XXXXXXXXX" określające miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie identyfikatora nie jest obowiązkowe;

6) wyrazy "wiązka 1 000 szt." określające rodzaj opakowania;

7) wyraz "GTIN" oraz następujący po nim GTIN wiązki, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - 0,

b) prefix GS1 przydzielony NBP - 59033519,

c) kolejne pięć cyfr, gdzie:

- pierwsza - określa typ banknotów, w tym przypadku nadające się do obiegu, nienadające się do obiegu lub łącznie nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu,

- druga i trzecia - określa wartość nominalną banknotów,

- czwarta - określa typ opakowania banknotów, w tym przypadku wiązkę,

- piąta - określa cyfrę kontrolną;

8) wyrazy "SERIAL/NR SERYJNY:" oraz następujący po nich numer seryjny wiązki;

9) kod kreskowy GS1-128;

10) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (01) - GTIN wiązki, o którym mowa w pkt 7,

b) (13) - data pakowania (RRMMDD),

c) (21) - unikalny numer seryjny wiązki.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Przykładowa etykieta GS1-128 na worek przesyłkowy zawierający banknoty nadające się do obiegu, nienadające się do obiegu lub łącznie nadające się i nienadające się do obiegu

grafika

Objaśnienia:

Etykieta zawiera:

1) w lewym górnym rogu miejsce na oznaczenie literowe rodzaju banknotów:

a) w przypadku banknotów nadających się do obiegu - brak oznaczenia literowego,

b) w przypadku banknotów nienadających się do obiegu lub łącznie banknotów nadających się do obiegu i nienadających się do obiegu - oznaczenie literowe "ON";

2) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki;

3) symbol określający wartość nominalną:

a) symbol 1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,

b) symbol 2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,

c) symbol 5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,

d) symbol 1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,

e) symbol 2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,

f) symbol 5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych;

4) wyrazy "PACK DATE/DATA PAKOW.:" oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania;

5) oznaczenie "XXXXXXXXX" wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie identyfikatora nie jest obowiązkowe;

6) wyrazy "COUNT/LICZBA: 10 × wiązka 1 000 szt." określające liczbę wiązek w worku przesyłkowym;

7) wyraz "SSCC" oraz następujący po nim SSCC worka przesyłkowego zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - od 0 do 9,

b) prefix GS1 przydzielony NBP, bankowi lub przedsiębiorcy - 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr,

c) kolejne cyfry do siedemnastej włącznie - określają numer seryjny worka przesyłkowego,

d) osiemnasta cyfra - określa cyfrę kontrolną;

8) wyrazy "CONTENT/ZAW.:" oraz następujący po nich GTIN wiązki, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

9) kod kreskowy GS1-128;

10) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (02) - GTIN wiązki, o którym mowa w pkt 8,

b) (13) - data pakowania (RRMMDD),

c) (37) - liczba wiązek zawartych w worku przesyłkowym,

d) (00) - SSCC worka przesyłkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Przykładowa etykieta GS1-128 na worek przesyłkowy zawierający banknoty nienadające się do maszynowego sortowania

grafika

Objaśnienia:

Etykieta zawiera:

1) w lewym górnym rogu miejsce na oznaczenie literowe rodzaju banknotów - w przypadku banknotów nienadających się do maszynowego sortowania - oznaczenie literowe "NS";

2) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki;

3) wyrazy "PACK DATE/DATA PAKOW.:" oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania;

4) oznaczenie "XXXXXXXXX" wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie identyfikatora nie jest obowiązkowe;

5) wyraz "Wartość" oraz następujące po nim miejsce na określenie łącznej wartości banknotów w worku przesyłkowym wyrażonej w złotych;

6) wyraz "SSCC" oraz następujący po nim SSCC worka przesyłkowego zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - od 0 do 9,

b) prefix GS1 przydzielony bankowi lub przedsiębiorcy - 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr,

c) kolejne cyfry do siedemnastej włącznie - określają numer seryjny worka przesyłkowego,

d) osiemnasta cyfra - określa cyfrę kontrolną;

7) kod kreskowy GS1-128;

8) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (00) - SSCC worka przesyłkowego,

b) (13) - data pakowania (RRMMDD).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Przykładowa etykieta GS1-128 na pakiet lub woreczek jednostkowy z monetami w rulonach

grafika

Objaśnienia:

Etykieta zawiera:

1) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki;

2) wartość nominalną: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł;

3) wyrazy "PACK DATE/DATA PAKOW.:" oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania;

4) oznaczenie "XXXXXXXXX" wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie identyfikatora nie jest obowiązkowe;

5) wyrazy "pak. / wor. j. 500 szt." określające rodzaj opakowania;

6) wyraz "GTIN" oraz następujący po nim GTIN pakietu lub woreczka jednostkowego, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - 0,

b) prefix GS1 przydzielony NBP - 59033519,

c) kolejne pięć cyfr, gdzie:

- pierwsza - określa typ monet, w tym przypadku nadające się do obiegu,

- druga i trzecia - określa wartość nominalną monet,

- czwarta - określa typ opakowania monet, w tym przypadku pakiet lub woreczek jednostkowy,

- piąta - określa cyfrę kontrolną;

7) wyrazy "SERIAL/NR SERYJNY:" oraz następujący po nich numer seryjny pakietu lub woreczka jednostkowego;

8) kod kreskowy GS1-128;

9) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (01) - GTIN pakietu lub woreczka jednostkowego, o którym mowa w pkt 6,

b) (13) - data pakowania (RRMMDD),

c) (21) - unikalny numer seryjny pakietu lub woreczka jednostkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Przykładowa etykieta GS1-128 na woreczek jednostkowy z monetami luzem

grafika

Objaśnienia:

Etykieta zawiera:

1) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki;

2) wartość nominalną: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł;

3) wyrazy "PACK DATE/DATA PAKÓOW.:" oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania;

4) oznaczenie "XXXXXXXXX" wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie identyfikatora nie jest obowiązkowe;

5) wyrazy "wor. j. luz 500 szt." określające rodzaj opakowania;

6) wyraz "GTIN" oraz następujący po nim GTIN woreczka jednostkowego, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - 0,

b) prefix GS1 przydzielony NBP - 59033519,

c) kolejne pięć cyfr, gdzie:

- pierwsza - określa typ monet, w tym przypadku nadające się do obiegu,

- druga i trzecia - określa wartość nominalną monet,

- czwarta - określa typ opakowania monet, w tym przypadku woreczek jednostkowy,

- piąta - określa cyfrę kontrolną;

7) wyrazy "SERIAL/NR SERYJNY:" oraz następujący po nich numer seryjny woreczka jednostkowego;

8) kod kreskowy GS1-128;

9) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (01) - GTIN woreczka jednostkowego, o którym mowa w pkt 6,

b) (13) - data pakowania (RRMMDD),

c) (21) - unikalny numer seryjny woreczka jednostkowego.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Przykładowa etykieta GS1-128 na worek zbiorczy z pakietami lub woreczkami jednostkowymi z rulonami monet

grafika

Objaśnienia:

Etykieta zawiera:

1) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki;

2) wartość nominalną: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł;

3) wyrazy "PACK DATE/DATA PAKOW.:" oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania;

4) oznaczenie "XXXXXXXXX" wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie identyfikatora nie jest obowiązkowe;

5) wyrazy "COUNT/LICZBA: 16 × pak./wor. j. 500 szt." określające liczbę pakietów lub woreczków jednostkowych w worku zbiorczym;

6) wyraz "SSCC" oraz następujący po nim SSCC worka zbiorczego zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - od 0 do 9,

b) prefix GS1 przydzielony NBP, bankowi lub przedsiębiorcy - 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr,

c) kolejne cyfry do siedemnastej włącznie - określają numer seryjny worka zbiorczego,

d) osiemnasta cyfra - określa cyfrę kontrolną;

7) wyrazy CONTENT/ZAW.:" oraz następujący po nich GTIN pakietu lub woreczka jednostkowego, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

8) kod kreskowy GS1-128;

9) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (02) - GTIN pakietu lub woreczka jednostkowego, o którym mowa w pkt 7,

b) (13) - data pakowania (RRMMDD),

c) (00) - SSCC worka zbiorczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Przykładowa etykieta GS1-128 na worek zbiorczy z woreczkami jednostkowymi z monetami luzem

grafika

Objaśnienia:

Etykieta zawiera:

1) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki;

2) wartość nominalną: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł;

3) wyrazy "PACK DATE/DATA PAKOW.:" oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania;

4) oznaczenie "XXXXXXXXX" wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie identyfikatora nie jest obowiązkowe;

5) wyrazy "COUNT/LICZBA: 16 × wor. j. luz 500 szt." określające liczbę woreczków jednostkowych w worku zbiorczym;

6) wyraz "SSCC" oraz następujący po nim SSCC worka zbiorczego zawierający:

- cyfrę uzupełniającą - od 0 do 9,

- prefix GS1 przydzielony NBP, bankowi lub przedsiębiorcy - 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr,

- kolejne cyfry do siedemnastej włącznie - określają numer seryjny worka zbiorczego,

- osiemnasta cyfra - określa cyfrę kontrolną;

7) wyrazy CONTENT/ZAW.:" oraz następujący po nich GTIN woreczka jednostkowego, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

8) kod kreskowy GS1-128;

9) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (02) - GTIN woreczka jednostkowego, o którym mowa w pkt 7,

b) (13) - data pakowania (RRMMDD),

c) (37) - liczba woreczków jednostkowych zawartych w worku zbiorczym,

d) (00) - SSCC worka zbiorczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Przykładowa etykieta GS1-128 na worek zbiorczy zawierający monety luzem nienadające się do obiegu lub łącznie nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu

grafika

Objaśnienia:

Etykieta zawiera:

1) w lewym górnym rogu miejsce na oznaczenie literowe rodzaju monet - w przypadku monet nienadających się do obiegu lub łącznie monet nadających się do obiegu i nienadających się do obiegu - oznaczenie literowe "ON";

2) miejsce na nazwę jednostki organizacyjnej banku lub numer ewidencyjny tej jednostki;

3) wartość nominalną: 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł;

4) wyrazy "PACK DATE/DATA PAKOW.:" oraz następujące po nich miejsce na datę pakowania;

5) oznaczenie "XXXXXXXXX" wskazujące miejsce na identyfikator, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5; zamieszczanie identyfikatora nie jest obowiązkowe;

6) wyrazy "worek luz 2 000 szt." określające rodzaj opakowania;

7) wyraz "SSCC" oraz następujący po nim SSCC worka zbiorczego, zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - od 0 do 9,

b) prefix GS1 przydzielony bankowi lub przedsiębiorcy - 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr,

c) kolejne cyfry do siedemnastej włącznie - określają numer seryjny worka zbiorczego,

d) osiemnasta cyfra - określa cyfrę kontrolną;

8) wyraz "GTIN" oraz następujący po nim GTIN worka zbiorczego, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - 0,

b) prefix GS1 przydzielony NBP - 59033519,

c) kolejne pięć cyfr, gdzie:

- pierwsza - określa typ monet, w tym przypadku nienadające się do obiegu lub łącznie monety nadające się do obiegu i nienadające się do obiegu,

- druga i trzecia - określa wartość nominalną monet,

- czwarta - określa typ opakowania monet, w tym przypadku worek zbiorczy,

- piąta - określa cyfrę kontrolną;

9) kod kreskowy GS1-128;

10) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (01) - GTIN worka zbiorczego, o którym mowa w pkt 8,

b) (13) - data pakowania (RRMMDD),

c) (00) - SSCC worka zbiorczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

Przykładowa etykieta GS1-128 na wiązkę sformowaną przez producenta

grafika

Objaśnienia:

Część górna etykiety bez nadruków - miejsce na dodatkowe informacje zamieszczane przez producenta.

Część dolna etykiety zawiera:

1) miejsce na nazwę producenta;

2) symbol określający wartość nominalną:

a) symbol 1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,

b) symbol 2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,

c) symbol 5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,

d) symbol 1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,

e) symbol 2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,

f) symbol 5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych;

3) wyrazy "PROD DATE/DATA PROD.:" oraz następujące po nich miejsce na datę produkcji;

4) wyrazy "wiązka 1 000 szt." określające rodzaj opakowania;

5) wyraz "GTIN" oraz następujący po nim GTIN wiązki, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - 0,

b) prefix GS1 przydzielony NBP - 59033519,

c) kolejne pięć cyfr, gdzie:

- pierwsza - określa typ banknotów, w tym przypadku nadające się do obiegu sformowane przez producenta,

- druga i trzecia - określa wartość nominalną banknotów,

- czwarta - określa typ opakowania banknotów, w tym przypadku wiązkę,

- piąta - określa cyfrę kontrolną;

6) wyrazy "SERIAL/NR SERYJNY:" oraz następujący po nich numer seryjny wiązki;

7) kod kreskowy GS1-128;

8) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (01) - GTIN wiązki, o którym mowa w pkt 5,

b) (11) - data produkcji (RRMMDD),

c) (21) - unikalny numer seryjny wiązki.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

Przykładowa etykieta GS1-128 na pudło sformowane przez producenta

grafika

Objaśnienia:

Część górna etykiety bez nadruków - miejsce na dodatkowe informacje zamieszczane przez producenta.

Część dolna etykiety zawiera:

1) miejsce na nazwę producenta;

2) symbol określający wartość nominalną:

a) symbol 1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,

b) symbol 2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,

c) symbol 5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,

d) symbol 1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,

e) symbol 2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,

f) symbol 5/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 500 złotych;

3) wyrazy "PROD DATE/DATA PROD.:" oraz następujące po nich miejsce na datę produkcji;

4) wyrazy "pudło 10 000 szt." określające rodzaj opakowania;

5) wyraz "GTIN" oraz następujący po nim GTIN pudła, określony w krajowej liście GTIN, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - 0,

b) prefix GS1 przydzielony NBP - 59033519,

c) kolejne pięć cyfr, gdzie:

- pierwsza - określa typ banknotów, w tym przypadku nadające się do obiegu sformowane przez producenta,

- druga i trzecia - określa wartość nominalną banknotów,

- czwarta - określa typ opakowania banknotów, w tym przypadku pudło,

- piąta - określa cyfrę kontrolną;

6) wyraz "SSCC" oraz następujący po nim SSCC pudła zawierający:

a) cyfrę uzupełniającą - od 0 do 9,

b) prefix GS1 przydzielony producentowi - 590 oraz kolejne cztery, pięć, sześć lub siedem cyfr,

c) kolejne cyfry do siedemnastej włącznie - określają numer seryjny pudła,

d) osiemnasta cyfra - określa cyfrę kontrolną;

7) wyrazy "SERIAL/NR SERYJNY:" oraz następujący po nich numer seryjny pudła;

8) kod kreskowy GS1-128;

9) czytelne wzrokowo określenie kodu kreskowego GS1-128 z Identyfikatorami zastosowania IZ znajdującymi się pod kodem kreskowym GS1-128:

a) (01) - GTIN pudła, o którym mowa w pkt 5,

b) (11) - data produkcji (RRMMDD),

c) (21) - unikalny numer seryjny pudła,

d) (00) - SSCC pudła.