Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.50

| Akt oczekujący
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 52
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu planowania budżetu w Straży Granicznej

Na podstawie art. 3a pkt 6 i art. 9 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125, 235 i 1091) oraz w związku z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542 oraz z 2018 r. poz. 1394) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 16 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie sposobu i trybu planowania budżetu w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) komórki budżetowe KGSG - Zarząd Graniczny Komendy Głównej Straży Granicznej w zakresie oznaczenia ochrony granicy państwowej, Biuro Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej, Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej, Biuro Lotnictwa Straży Granicznej, Biuro Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej, Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej;",

b) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) BAS KGSG - Biuro Analityczno-Sytuacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej.";

2) użyte w § 5 ust. 2 wyrazy "Dyrektorowi - Szefowi Sztabu KGSG" zastępuje się wyrazami "Dyrektorowi BAS KGSG";
3) użyte w § 12 ust. 1, 2 i 6 oraz § 13 ust. 1 i 2 wyrazy "Sztab KGSG" zastępuje się wyrazami "BAS KGSG";
4) w załączniku nr 2 do zarządzenia użyte w różnym przypadku wyrazy "Sztab KGSG" zastępuje się wyrazami "BAS KGSG";
5) w załączniku nr 4 do zarządzenia użyte w różnym przypadku wyrazy "Sztab KGSG" zastępuje się wyrazami "BAS KGSG".
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.