Dz.Urz.CBA.2019.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 3/19
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 18 stycznia 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1316, 1608, 1669 i 2435) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2104 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 3/14 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA z 2016 r. poz. 23 oraz z 2017 r. poz. 36) w § 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) osoba uprawniona:

a) pracownika zatrudnionego w CBA, niezależnie od rodzaju umowy o pracę oraz wymiaru czasu pracy,

b) pracownika CBA korzystającego z urlopu wychowawczego,

c) emeryta lub rencistę - byłego pracownika CBA,

d) uprawnionego po zmarłej osobie, o której mowa w lit. a-c, do renty rodzinnej,

e) nieuprawnionego do renty rodzinnej, jeżeli w chwili śmierci pozostawał we wspólnym gospodarstwie domowym lub na utrzymaniu osoby, o której mowa w lit. a-c;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.