Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. - OpenLEX

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.CBA.2016.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/16
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO
z dnia 29 czerwca 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1411 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§  1.
W zarządzeniu nr 3/14 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. Urz. CBA poz. 5) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Kwoty dofinansowania do wypoczynku

Lp.Wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto na jedną osobę w gospodarstwie domowym w złDopłata do wypoczynku w zł dla:
pracownikaczłonka rodziny
1Do 1.500,00600,00500,00
2Od 1.500,01 do 2.000,00500,00450,00
3od 2.000,01 do 2.500,00450,00350,00
4od 2.500,01 do 3.000,00400,00300,00
5od 3.000,01 do 3.500,00300,00200,00
6od 3.500,01 do 4.000,00250,00150,00
7od 4.000,01200,00----