Dz.Urz.GITD.2018.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 31/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 20 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 10/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. GITD poz. 10 i 30, z 2017 r. poz. 46 oraz z 2018 r. poz. 1 i 28) w załączniku w § 15 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) jako Przewodniczący Komisji przetargowej - kierownik komórki wnioskującej o realizację zamówienia lub wskazany przez niego zastępca, z zastrzeżeniem, iż w przypadku:

a) gdy kierownik komórki wnioskującej nie ma zastępcy, lub

b) gdy kierownik komórki wnioskującej oraz jego wszyscy zastępcy uczestniczą już w pracach komisji przetargowych, lub

c) gdy kierownik komórki wnioskującej lub jego wszyscy zastępcy przewidują nieobecność w pracy w związku z urlopem lub zaplanowanym świadczeniem zdrowotnym w wymiarze, który mógłby mieć istotny wpływ na sprawność prowadzonego postępowania

- kierownik komórki wnioskującej może wnosić, aby na Przewodniczącego Komisji przetargowej powołany został naczelnik lub zastępca naczelnika bądź każdy inny pracownik komórki wnioskującej właściwej rzeczowo dla przedmiotu zamówienia;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.