Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GITD.2018.28

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2018
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 4 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79, 138, 650 i 1039) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 10/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych (Dz. Urz. GITD poz. 10 i 30, z 2017 r. poz. 46 oraz z 2018 r. poz. 1) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uwzględniając postanowienia ust. 1 i 2, kierownicy komórek organizacyjnych Zamawiającego zobowiązani są, każdy w zakresie swojej właściwości rzeczowej, do przygotowywania w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku planów zamówień podległych im komórek na następny rok w oparciu o projekt planu finansowego na następny rok wraz ze wstępną analizą możliwości uwzględnienia aspektów społecznych w planowanych do udzielenia zamówieniach publicznych, której wzór stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Przepisy § 5 ust. 2-5 i ust. 8-10 stosuje się odpowiednio. Plik szablonu planu do elektronicznego wypełniania udostępniony jest w systemie teleinformatycznym Zamawiającego.",

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Plan zamówień publicznych może, na podstawie wniosków kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych, podlegać zmianie przy czym zmiany mogą być dokonywane nie później niż do dnia 31 października danego roku. Wniosek musi zawierać uzasadnienie zmiany oraz propozycję zastosowania aspektów społecznych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu. Zmiana planu zamówień publicznych wymaga każdorazowo akceptacji Głównego Księgowego Zamawiającego oraz zgody Dyrektora Generalnego Zamawiającego.";

2) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

"§ 10a. 1. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego szacunkowa wartość zamówienia przekracza 10.000 zł, należy każdorazowo ustalić zasadność uwzględnienia aspektów społecznych we wszystkich zamówieniach, w których wstępna analiza wskazała na taką możliwość. W tym celu należy przeprowadzić pogłębioną analizę uwzględnienia aspektów społecznych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu.

2. Pogłębioną analizę uwzględnienia aspektów społecznych przeprowadza komórka wnioskująca. W przypadku powołania Komisji przetargowej obowiązek dokonania tej analizy spoczywa na Komisji przetargowej.

3. Komórka wnioskująca lub Komisja przetargowa na etapie przygotowywania konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązana jest do uwzględnienia aspektów społecznych we wszystkich zamówieniach, w których pogłębiona analiza na taką możliwość wskazała.

4. Wymagania w zakresie stosowania aspektów społecznych powinny być związane z charakterem przedmiotu zamówienia. Jeżeli zamówienie udzielane jest w częściach, klauzule społeczne mogą odnosić się jedynie do tej części, w której jest to właściwe.";

3) w § 14 uchyla się ust. 4;
4) dodaje się załącznik nr 4 do Regulaminu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WSTĘPNA ANALIZA MOŻLIWOŚCI/ POGŁĘBIONA ANALIZA* UWZGLĘDNIENIA ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH

dot. zamówienia publicznego pn.:...........................................

W oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), zwanej dalej: "ustawą Pzp" oraz Zalecenia Rady Ministrów w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych z dnia 29 marca 2017 r., Komisja przetargowa/Komórka wnioskująca* dokonała analizy poniższych instrumentów prawnych:

1) klauzula o charakterze bezwzględnym - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) na usługi lub roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i 1076);

2) klauzule o charakterze dobrowolnym, tzw. "zatrudnieniowe" - art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagania związane z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem, w szczególności dotyczące zatrudnienia: bezrobotnych, młodocianych, osób niepełnosprawnych, bezdomnych, uzależnionych od alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających, osób z zaburzeniami psychicznymi, zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu innych przepisów;

3) zamówienia zastrzeżone - art. 22 ust. 2 i 2a ustawy Pzp

Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności: osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych -mających trudności w integracji ze środowiskiem, osób z zaburzeniami psychicznymi, osób bezdomnych, osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia - posiadających status osoby poszukującej pracy lub bez zatrudnienia, osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych, w rozumieniu innych przepisów.

Zamawiający określa minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%. osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

4) kryteria oceny ofert oparte na aspektach społecznych - art. 91 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp

Aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników;

5) fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 ust. 5 pkt 5-8) ustawy Pzp

Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania przetargowego, odnoszące się do obowiązków wykonawcy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz obowiązków wynikających z prawa pracy i przepisów o charakterze społecznym.

6) wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników - art. 29 ust. 5 i 6 ustawy Pzp

art. 29 ust. 5 ustawy Pzp - w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Art. 29. 6. ustawy Pzp - w przypadku gdy wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.

7) oznakowanie - art. 30a ustawy Pzp

W przypadku zamówień o szczególnych cechach, zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia określone oznakowanie.

A. Po dokonaniu wstępnej analizy komórka wnioskująca/Komisja przetargowa*, biorąc pod uwagę charakter zamówienia, uznała, że:

1) należy uwzględnić w opisie przedmiotu zamówienia (zaznaczyć właściwe):

zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - czynności, które w trakcie realizacji zamówienia, będą wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp - wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników

2) istnieje możliwość (zaznaczyć właściwe):

określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem

zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie przez zakłady pracy chronionej oraz innych wykonawców, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

określenia kryteriów oceny ofert opartych na aspektach społecznych

określenia fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

określenia w opisie przedmiotu zamówienia lub w kryteriach oceny ofert lub w warunkach realizacji zamówienia oznakowania

B. Po dokonaniu pogłębionej analizy Komisja przetargowa/komórka wnioskująca* uznała, że w zakresie:

a) pkt 1

- niezasadne jest* wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia klauzul o charakterze bezwzględnym z uwagi............... na (wskazać przyczyny)....................

- należy* wprowadzić do opisu przedmiotu zamówienia klauzule o charakterze bezwzględnym, dlatego też.............. (wskazać zapis/ zakres czynności)..........................

b) pkt 2

- niezasadne jest* wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie realizacji zamówienia związanych z aspektami........ (wskazać aspekt/y..................) z uwagi na................... (wskazać przyczynę/y)................

- zasadne jest* wprowadzenie w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie realizacji zamówienia związanych z innowacyjnością*, zatrudnieniem*, aspektami*.... (wskazać, innowacyjność, informacje dotyczące zatrudnienia, aspekt/y..................) w związku z tym.......... (wskazać zapis)...........

c) pkt 3

- niezasadne jest* zastrzeżenie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez zakłady pracy chronionej i wykonawców, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób z grup społecznie marginalizowanych z uwagi na............ (wskazać przyczyny)............................

- zasadne jest* zastrzeżenie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia przez zakłady pracy chronionej i wykonawców, których działalność obejmuje społeczną i zawodową integrację osób z grup społecznie marginalizowanych................ (wskazać grupę i wskaźnik % oraz propozycję zapisu)........................

d) pkt 4

- niezasadne jest* określenie kryteriów oceny ofert opartych na klauzulach społecznych z uwagi na................ (wskazać przyczyny)..................

- zasadne jest określenie kryteriów oceny ofert opartych na klauzulach społecznych uwzględniających potrzeby użytkowników*/ związanych z integracją zawodową i społeczną osób*/ dostępnością dla osób niepełnosprawnych* obejmujących.................... (wskazać, grupę osób/potrzeby użytkowników/propozycję zapisu).....................................

e) pkt 5

- niezasadne jest* wprowadzenie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na .....................(wskazać przyczyny)...........................

- zasadne jest wprowadzenie fakultatywnych przesłanek wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia:........................ (wskazać wybrane przesłanki wykluczenia wykonawcy)....................................

f) pkt 6

- niezasadne jest* wprowadzenie do opisu przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych* i/lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników* z uwagi na.....................(wskazać przyczyny)........................

- należy* wprowadzić do opisu przedmiotu zamówienia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych* i/lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników*, dlatego też.................. (wskazać zapis/ zakres czynności)..........................................

g) Pkt 7

- niezasadne jest* określanie w opisie przedmiotu zamówienia* i/lub kryteriach oceny ofert* i/lub warunkach realizacji zamówienia* oznakowania z uwagi na................. (wskazać przyczynę/y)................................

- zasadne jest* określanie w opisie przedmiotu zamówienia* i/lub kryteriach oceny ofert* i/lub warunkach realizacji zamówienia* następującego oznakowania:........................ (wskazać wybrane oznakowanie)...........................

* niepotrzebne skreślić