Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2020.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 2020 r.

ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 10 czerwca 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W zarządzeniu nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2020 r. poz. 17) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 7:
a)
w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) załatwianie lub prowadzenie spraw osobowych w odniesieniu do pracowników OUG, niezastrzeżonych dla:

a) Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w tym wykonującego zadania przewidziane dla dyrektora generalnego urzędu,

b) Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia w Wyższym Urzędzie Górniczym,

c) służby bezpieczeństwa i higieny pracy w urzędach górniczych;",

b)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Dyrektor OUG uwzględnia problematykę osób ze szczególnymi potrzebami we wszystkich obszarach swojej działalności.";

2)
w § 8 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) wdrażają plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz udzielają niezbędnej pomocy merytorycznej i bieżącego wsparcia koordynatorowi do spraw dostępności w OUG;";

3)
w § 9 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) do pełnienia funkcji koordynatora do spraw dostępności w OUG, bezpośrednio mu podległego;".

§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284.