Dz.Urz.WUG.2018.174

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 7 września 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego

Na podstawie art. 167 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2018 r. poz. 131) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) uchyla się § 5;
2) w § 7 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) opracowywanie planów pracy OUG oraz raportów z ich wykonania;".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.